Obert

Expedient 1 xxx  Principals dades (fix)  Plecs:   Plec de clàusules administratives particulars   Plec de prescripcions tècniques  Documentació: yyyy Expedient 2 xxx  Principals dades (fix)  Plecs:   Plec de clàusules administratives particulars   Plec de prescripcions tècniques  Documentació: xxxx  …. Etc.