Estratègia de l’Agència

El Pla d’acció de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès 2011-2021, revisat i actualitzat durant el 2014, va esdevenir el “full de ruta” de l’ens fins al 2021. S’hi identificaven 20 línies estratègiques pels diferents àmbits de treball de l’agència (agroalimentari, turisme, ocupació-inserció, empresa-emprenedoria, energètic i forestal), de les quals es desprenien accions específiques a desenvolupar concertadament amb els principals actors socials i econòmics del Ripollès.

Les principals línies estratègiques del Pla d’acció eren les que es defineixen en  aquest quadre resum.

Podeu consultar les estratègies sectorials que conformaven el Pla d’acció a:

A partir del mes de novembre de l’any 2020 i fins al setembre del 2021, el cos tècnic de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, en col·laboració amb entitats públiques i privades de la comarca, elabora El Pla Ripollès 30! o Pla de Reactivació Socioeconòmica.

El Pla de reactivació socioeconòmica Ripollès 30! , esdevindrà el nou full de ruta de la comarca per als propers deu anys i és la continuïtat del Pla d’acció de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès 2011-2021.

L’Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR) té la funció d’impulsar-ne la seva elaboració i execució. L’ADR és l’ens aglutinador de les iniciatives públic-privades en matèria de dinamització econòmica de la comarca i té en compte les sensibilitats i necessitats de les entitats i les institucions del territori.

Amb el Pla Ripollès 30!, l’ADR acompleix el seu objecte principal de desenvolupament de mesures i accions per afavorir una major cohesió i coordinació entre organitzacions i augmentar la competitivitat i el desenvolupament global de la comarca del Ripollès. Els principis i valors que orienten l’acció pública de l’ADR i en conseqüència del Pla Ripollès 30! són: el desenvolupament socioeconòmic, l’equitat, la concertació i el consens entre els agents econòmics i socials, la planificació a mig i llarg termini, la integració i la subsidiarietat, la participació, la identitat pròpia del territori, la conservació i la restauració del patrimoni natural i cultural, el desenvolupament del potencial humà i social, la responsabilitat ecològica, la solidaritat i la cooperació.

 

RIPOLLÈS 30! PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA DEL RIPOLLÈS

Ripollès 30! Pla de reactivació socioeconòmica del Ripollès

ANNEXOS. Ripollès 30! Pla de reactivació socioeconòmica del Ripollès