L’Agència de Desenvolupament del Ripollès

Ripollès Desenvolupament SL es va crear el 1993 en un moment de crisi a la comarca del Ripollès amb l’objectiu de crear teixit empresarial. A finals del 2000, es va constituir com a consorci a fi d’aconseguir una major implicació de tots els actors socioeconòmics de la comarca i ampliar la seva actuació a tots els àmbits productius.
El
Consorci Ripollès Desenvolupament, actual Agència de Desenvolupament del Ripollès, és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia.

OBJECTIUS I ÀREES DE TREBALL:

L’ objectiu de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès és promocionar, donar suport i participar en activitats econòmiques que contribueixin al desenvolupament de l’entorn socioeconòmic del Ripollès i a la potenciació d’iniciatives generadores de riquesa i ocupació. L’Agència també treballa per prestar serveis i funcions d’assessorament al teixit empresarial, fomentar i millorar l’ocupació i la formació, promocionar la comarca a l’exterior, vetllar la planificació estratègica del territori i fomentar la cooperació entre el sector públic i el sector privat per al desenvolupament de la comarca.

Amb aquests objectius de fons, el treball de l’Agència es divideix en les àrees següents:

ELS ÒRGANS DE GOVERN

L’ Agència de Desenvolupament del Ripollès està format per entitats públiques i entitats del sector privat i consta dels òrgans de govern següents:

Junta de Govern: formada per un representant de cadascun dels municipis, administracions i entitats privades consorciades.

Comissió executiva: formada pel president i sis vocals dels quals un representa a la patronal i un als sindicats.

Presidència: mandat de 5 anys, renovable. Representació exterior del consorci.

ESTATUTS REGULADORS DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS