Mesures del Govern Espanyol davant de l’afectació del COVID-19

Mesures del Govern Espanyol davant de l’afectació del

COVID-19

Resum de les mesures excepcionals del Govern Espanyol pal·liar els efectes del COVID-19 tant a nivell econòmic i social recollides en el  Real decret llei 8/2020, de 17 de març.

 

Ajornament de les obligacions tributàries (les empreses que ho necessitin ho poden gestionar a través de les seves gestories): https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2020/Instrucciones_presentacion_aplazamiento.pdf

 

Prestació extraordinària estatal per cessament d’activitat per als treballadors autònoms.

 • Els afiliats a el règim especial de treballadors autònoms afectats per la suspensió d’activitats decretada per l’estat d’alarma o que, encara que no estiguin afectats directament per aquesta suspensió, vegin reduïda la seva facturació, com a mínim, un 75% al mes anterior, respecte a la facturació mitjana del semestre anterior, podran accedir a aquesta prestació econòmica extraordinària a càrrec de la Seguretat Social.
 • La quantia de la prestació serà el 70% de la base reguladora, sent aquesta base reguladora la mitjana de les bases per les quals s’hagués cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació de cessament. Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització de el règim especial de treballadors autònoms
 • Aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat tindrà una durada d’un mes, ampliant-se, si és el cas, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat de alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes. El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

Altres mesures del Govern Espanyol davant de l’afectació del COVID-19

 1. Suport a les famílies més vulnerables:
  • 600     milions   per a serveis   bàsics.   Especial atenció   a persones dependents
  • Protecció de subministres d’energia i aigua.
  • Garantir els serveis de telecomunicació.
  • Dret a l’habitatge (moratòria hipotecària). Ningú serà desnonanat
 2. Suport a tots els treballadors
  • Evitar que la crisis temporal tingui un impacte negatiu permanent. Que els assalariats puguin reduir el mínim o totalment la seva jornada laboral
   • Teletreball i flexibilitat de jornada.
  • Flexibilització dels ERTOs que beneficiaran a tots els treballadors
   • Tots seran de força major i tindran dret a la presentació per atur encara que no compleixin amb els requisits i no computarà.
  • Autònoms, facilitaran que puguin cobrar prestació en cas de dificultat econòmica
   • També es podran acollir a l’ERTO si tenen treballadors al seu càrrec
  • Suspensió de contractes i reducció de jornades. En aquest sentit, es demana als empresaris que NO S’ACOMIADI, que es mantingui l’ocupació perquè la CRISI és TEMPORAL.
 3. Suport a les empreses
  • En cas d’ERTO, s’exonera als empresaris de la quota a la SS.
  • Proporcionar tota la liquiditat que necessita el teixit productiu. Línia d’avals de 100.000 milions d’euros que permetrà mobilitzar entre 150.000 i 200.000 milions d’euros
   • L’estat serà el garant de les operacions
  • Línies addicionals d’avals per a les empreses exportadores –
 1. 000 milions d’euros
 • Reestructuració de  crèdits a explotacions agràries afectades per la sequera
 • Suport a la digitalització de Pymes per a facilitar el teletreball
 • Reforma normativa d’inversions exteriors, per evitar que empreses de fora de la Comunitat Europea puguin apropiar-se d’empreses estratègiques espanyoles.
 1. Suport a la investigació en la recerca de la vacuna
  • 30 milions d’euros pel CSIC i a l’Institut Carles III