Resum de les mesures excepcionals del Govern Espanyol pal·liar els efectes del COVID-19 tant a nivell econòmic i social

Resum de les mesures excepcionals del Govern Espanyol pal·liar els efectes del COVID-19 tant a nivell econòmic i social recollides en el  Real decret llei 8/2020, de 17 de març:

Mesures excepcionals del Govern Espanyol

El Consell de Ministres, ha aprovat un Real decret llei, que inclou diverses mesures encaminades a afavorir la tornada a l’activitat i a l’ocupació, un cop conclosa l’emergència sanitària pel coronavirus. L’objectiu és pal·liar els efectes del COVID-19 tant a nivell econòmic i social. En aquest recull de mesures, s’hi inclouen diferents actuacions relacionades amb:

 • Ajuts Socials
 • Desenvolupament Laboral
 • Hipoteques
 • Treballadors autònoms
 • Telecomunicacions
 • Contractació Laboral
 • Atur
 • Ajuts econòmics per a  empreses i autònoms.
 • Investigació

Seguidament us presentem un resum d’aquest conjunt d’actuacions que inclou el Real decret llei 8/2020, de 17 de març , amb la voluntat de sintetitzar i fer fàcil l’anàlisi i la lectura dels apartat que siguin del vostre interès:

AJUTS SOCIALS

CAPÍTOL 1 – Mesures de suport  a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables. (pàg. 12)

Art. 1 – Concessió d’un suplement de crèdit al pressupost del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030,  per a finançar un Fons Social Extraordinari destinat en exclusivitat  a les conseqüències socials del COVID-19 (pàg. 12)

Art.2 – Distribució del Fons Extraordinari social entre les comunitats autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. (pàg.13)

Art.3 – Destí del superàvit de les entitats locals corresponent  a l’any  2019 i l’aplicació al 2020 de la disposició addicional setzena del text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (pàg.13)

 Art.4- Garantia del subministrament  d’aigua i energia als consumidors vulnerables. (pàg.14)

LABORAL
Art.5- Caràcter preferent del treball a distància (pàg. 15)

Art.6 – Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada (pàg. 15)

HIPOTEQUES

Art.7 – Moratòria del deute hipotecari per l’adquisició de l’habitatge habitual. (pàg. 16)

Art. 8 – Àmbit d’aplicació de la moratòria del deute hipotecari per l’adquisició de l’habitatge habitual. (pàg. 17)

Art. 9 – Definició de la situació de vulnerabilitat econòmica. (pàg. 17)

Art. 10. Fiadors, avaladors i hipotecants no deutors. (pàg.18)

Art. 11 – Acreditació de les condicions subjectives. (pàg.18)

Art. 12 – Sol·licitud de moratòria sobre els deutes hipotecaris immobiliaris. (pàg. 18)

Art. 13 – Concessió de la moratòria (pàg. 19)

Art. 14 – Efectes de la moratòria (pàg. 19)

Art. 15 – Inaplicació d’interessos moratoris. (pàg. 19)

Art. 16 – Conseqüències de l’aplicació indeguda pel deutor de les mesures per a la reestructuració del deute hipotecari immobiliari. (pàg. 19)

TREBALLADORS AUTÒNOMS

Art. 17- Prestació extraordinària pel cessament d’activitat per a les persones treballadores afectades per la declaració de l’estat d’alarma  per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. (pàg. 19)

TELECOMUNICACIONS
Art. 18 – Garantia del manteniment dels serveis de comunicacions electròniques i la connectivitat de banda ampla. (pàg. 20)

Art. 19 – Garantia de la prestació del servei universal de telecomunicacions. (pàg. 21)

Art. 20 – Suspensió de la portabilitat

Art. 21 – Interrupció del termini de devolució de productes durant la vigència de l’estat d’alarma (pàg. 22)

CONTRACTACIÓ LABORAL

CAPÍTOL 2 – Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal de l’activitat para evitar acomiadaments. (pàg. 21)

Art. 22 – Mesures excepcionals en relació amb els  procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major. (pàg. 21)

Art. 23 – Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió i reducció de jornada por causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives. (pàg. 22)

Art. 24 – Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació als procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb el COVID-19. (pàg. 23)

ATUR
Art. 25 – Mesures extraordinàries en matèria de protecció de l’atur en aplicació dels procediments esmenats als articles 22 i 23. (pàg. 23)

Art. 26 – Limitació temporal dels efectes de la presentació fora de temps de les sol·licituds de la prestació d’atur. (p.25)

Art. 27 – Mesures extraordinàries relatives a la pròrroga del subsidi d’atur i a la declaració anual de rendes. (p.25)

Art. 28 – Termini  de les mesures previstes al Capítol II (pag. 25)

AJUTS ECONÒMICS PER A  EMPRESES I AUTÒNOMS

CAPÍTOL 3 – Garantia de liquidesa per sostenir l’activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüència de la situació (pag. 26)

Secció1 – Línia d’avals per a  empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19 i ampliació del límit d’endeutament net del ICO.

Art. 29 – Aprovació d’una línia de crèdit per a  la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgada per entitats financeres a les empreses i autònoms. (pàg. 26)

Secció 2 – Ampliació del límit d’endeutament net del ICO amb la finalitat d’augmentar els  imports de les línies ICO de finançament a les empreses i als autònoms (pàg. 26)

Art. 30 – Ampliació del límit d’endeutament net del ICO amb la finalitat d’augmentar les línies ICO de finançament a les empreses i als autònoms

Art. 31 – Línia extraordinària de cobertura asseguradora (pàg. 26)

Art. 32 – Atribució de competències per al despatx aduaner. (pàg. 27)

Art. 33 – Suspensió de terminis en l’àmbit tributari. (pàg. 28)

Art. 34 – Mesures en matèria de contractació pública per a pal·liar les conseqüències del COVID 19. (pàg. 29)

Art. 35 – Mesures financeres dirigides als titulars d’explotacions agràries que hagin subscrit préstecs com a conseqüència de la situació de sequera de 2017. (pàg. 33)

INVESTIGACIÓ
CAPÍTOL IV – Mesures de suport a la investigació del COVID-19
Art. 36 – Mesures laborals excepcionals en l’àmbit dels drets públics integrants del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. (pàg. 33)

Art. 37 – Concessió de crèdits extraordinaris en el pressupost del Ministeri de Ciència i innovació en relació a la investigació científica en l’àmbit del coronavirus COVID-19

Art. 38 – Regles relatives a les aportacions dineràries efectuades per l’institut de Salut Carles III i el Consell Superior d’Investigacions Científiques per a la investigació científica i tècnica derivada de l’emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19. (pàg. 35)

ALTRES MESURES

CAPÍTOL V – Altres mesures de flexibilització (pàg. 36)

Art. 39 – Règim especial de convenis relacionats amb el COVID-19. (pàg. 36)

Art. 40 – Mesures extraordinàries legals a les persones jurídiques de Dret privat (pàg. 36)

Art. 41 – Mesures extraordinàries aplicables al funcionament dels  òrgans de govern de les Societats Anuals Cotitzades. (pàg. 37)

Art. 42 – Suspensió del termini de caducitat dels assentaments  del registre durant  la vigència del real decret de declaració de l’ estat d’ alarma.

Art. 43 – Termini del deure de sol·licitud de concurs. (pàg. 39)

PLA ACCELERA (pag. 46)

 1. Mesures de suport per  accelerar el procés de digitalització de les pimes des de l’assessorament i la formació. (pàg. 46)
 2. Mesures de suport a la creació de solucions tecnològiques per a  la digitalització de les pimes. (pàg. 46)
 3. Mesures de suport financer per a  la digitalització de les pimes. (pàg. 46)