Pirinnowa’tt – 2018

Aquest gener 2018 s’ha iniciat el Projecte PIRINNOWA’T: Pirineu sostenible, en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en el marc de la convocatòria de projectes Innovadors i Experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya, expedient IE-12/17 regulat per l’Ordre EMO/315/2015, del 7 d’octubre.

OBJECTIUS PRINCIPALS

 • Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadores posant en valor els recursos endògens del territori pirinenc.
 • Assessorar a entitats i empreses per promoure actituds energèticament responsables que puguin ser compartides i transposades a altres empreses i territoris.
 • El foment de l’energia solar fotovoltaica i la seva implantació en empreses i institucions com a mecanisme d’estalvi i eficiència en energies renovables comarcals.
 • Formar empreses i persones en estat d’atur en matèria d’estalvi i eficiència energètica amb la fita de generar nous nínxols de mercat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Assessorar ens públics i empreses per a la seva consolidació promovent consums d’aigua i actituds econòmicament i energèticament responsables que puguin ser compartides i transposades a altres empreses i territoris.
 • Cooperar i transferir el coneixement del sector energètic i de gestió de cicle de l’aigua entre administracions públiques, empreses privades i particulars.
 • El foment de l’energia solar fotovoltaica i el vehicle elèctric, i la seva implantació en empreses i institucions com a mecanisme d’estalvi i eficiència energètica, millora de la competitivitat i estimulació del sector d’instal·lacions especialitzats comarcal.
 • La dinamització del sector forestal comarcal i impuls de la gestió forestal conjunta entre agents públics i privats.
 • Formar a persones en estat d’atur en coneixements en estalvi i eficiència en els consums d’energia, així com nocions inicials de telegestió i instal·lacions d’energies renovables amb la fita d’actualitzar coneixements i millora l’ocupabilitat en nous nínxols professionals de les persones dels territoris de muntanya.

LÍNES DE TREBALL
Programa Innovació en l’Ocupació

 • Projecte 1. Capacitació especialitzada en estalvi  i eficiència energètica
  • Consisteix en una capacitació especialitzada per a persones aturades per adquirir coneixements específics vinculats al mon de l’estalvi energètic i aquelles operacions auxiliars relatives a la instal·lació d’elements d’estalvi i eficiència energètica. NOVA DATA!  Novembre de 2018. Veure programa.

Programa Innovació en el Teixit Productiu

 • Projecte 2. Energia i Territori
  • Assessorament i gestió directa de la comptabilitat d’energia, aigua i energies renovables a ens locals i particulars en situació de pobresa energètica.
  • Assessorament i foment de la implementació d’energies renovables i el vehicle elèctric a ens locals i empreses.
  • Realització de guies d’instal·ladors comarcals per promoure els sectors amb l’objectiu de promocionar empreses locals en l’àmbit de les energies renovables.
  • L’organització de jornades i seminaris per a difondre novetats i metodologies innovadores per millorar l’eficiència de les instal·lacions i donar a conèixer nous mecanismes de finançament.
  • Realització d’informes i anàlisi de bones pràctiques en matèria hídrica que es vinculin amb la ocupació i la millora de la competitivitat de les empreses del territori.
  • Dinamització del sector forestal i foment de la cooperació público-privada en la gestió forestal comarcal.

ACCIONS DESTACADES

 • Realitzar una guia comarcal d’instal·ladors especialitzats en energies renovables. La podeu consultar en el següent enllaç
 • Implementació del vehicle elèctric en productors locals.
 • Auditories a famílies en pobresa energètica. Més info aquí
 • Assessoraments i assistència tècnica a entitats públiques en la gestió hídrica i energètica.
 • Càlcul del potencial de generació d’energia fotovoltaica d’autoconsum en equipaments públics.
 • Dinamització del sector forestal del Ripollès.
 • Foment de la implementació d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum a l’empresa.
  • Properament disponible a l’eina de gestió energètica Enegest
 • Diagnosis per a l’optimització de la gestió integral del cicle de l’aigua a sectors econòmics del Ripollès. En curs
 • Anàlisi per a la implementació de solucions innovadores per a millorar l’eficiència dels regs a l’Alt Urgell. En curs
 • Implementació de la Gestió Forestal Público-privada conjunta al Ripollès. En curs
 • Seminari d’Eficiència Energètica en instal·lacions d’enllumenat. FINALITZAT Abril 2018. Veure cartell
 • Jornada. Biomassa: més oportunitats de treball en green jobs. FINALTIZAT Maig 2018 Veure cartell
 • Jornades de mecanismes innovadors de finançament de projectes d’estalvi i eficiència energètica. 19(Ripoll) i 25 (La Seu d’Urgell) d’OCTUBRE 2018 (Posposada per al novembre)

BUTLLETINS

DOCUMENTACIÓ DELS SEMINARIS I JORNADES

Contacte:

ALT URGELL: mediambient @ ccau.cat o 973 35 31 12 ext. 119
RIPOLLÈS: innovadors @ ripollesdesenvolupament.com o 972 70 44 99

PIRINNOWA’TT 2017  

Aquest gener 2017 s’ha iniciat el Projecte PIRINNOWA’T: energia, aigua i ocupació al Pirineu, en col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, en el marc de la convocatòria de projectes Innovadors i Experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya, expedient IE-23/16 regulat per l’Ordre EMO/315/2015, del 7 d’octubre.

OBJECTIUS PRINCIPALS

 • Assessorar empreses per a la seva consolidació promovent consums d’aigua i actituds energèticament responsables.
 • Promoure l’emergència de l’economia verda i circular.
 • Formar empreses i persones en estat d’atur en matèria d’hidràulica i d’estalvi i eficiència energètica amb la fita de generar nous nínxols de mercat.
 • Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadores.
 • Posar en valor els recursos energètics i hídrics endògens del territori pirinenc.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Assessorar ens públics i empreses per a la seva consolidació promovent consums d’aigua i actituds econòmicament i energèticament responsables que puguin ser compartides i transposades a altres empreses i territoris.
 • Promoure l’emergència de l’economia verda mitjançant la potenciació d’empreses tradicionals; afavorint la circularitat de la mateixa i acostant i potenciant els agents propis de la cadena de valor.
 • Formar a tècnics municipals i empreses en matèria de gestió energètica i gestió integral del cicle de l’aigua amb la fita de millorar-ne la competitivitat i generar nous nínxols de mercat.
 • Capacitar persones en estat d’atur en matèria de gestió energètica, gestió i del cicle de l’aigua i operacions bàsiques de manteniment amb la fita de millorar da ocupabilitat de les persones dels territoris de muntanya d’acord als perfils detectats per a la creació de nous nínxols professionals.
 • Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadors i que posin en valor els recursos endògens del territori i promocionant una nova cultura energètica, generant així noves oportunitats laborals.
 • Cooperar i transferir el coneixement del sector energètic i de gestió de cicle de l’aigua entre administracions públiques i empreses privades.

LÍNES DE TREBALL

Programa Innovació en el Teixit Productiu

 • Projecte 1. Gestió hídrica i energètica al Pirineu
  • Assessorament i assistència tècnica a entitats públiques en gestió hídrica i energètica.
  • Assessorament energètic i hídric a empreses.
  • Pobresa energètica.
  • Seminari: innovació en la gestió i control del cicle de l’aigua tant a nivell municipal com empresarial.
  • Seminari: innovació en estalvi i eficiència energètica. Telegestió.
  • Estudi de l’estat de la gestió del cicle de l’aigua i anàlisi del seu potencial per a la creació de valor a les comarques del Ripollès i Alt Urgell.
  • Implementació de la telegestió com a font d’estalvi i millora de la competitivitat.

Programa Innovació en l’Ocupació

 • Projecte 2. Capacitació especialitzada en estalvi d’aigua i eficiència energètica
  • Nivell 1. Manteniment bàsic d’instal·lacions elèctriques i tèrmiques.
  • Nivell 2. Estalvi i eficiència en consums d’energia i aigua. Telegestió.

ACCIONS DESTACADES

 • Assessorament i assistència tècnica a entitats públiques.
 • Assessorament energètic i hídric a empreses.
 • Lluita contra la pobresa energètica.
 • Seminaris d’innovació en la gestió i control del cicle de l’aigua i d’innovació en estalvi i eficiència energètica.
 • Estudi de l’estat de la gestió del cicle de l’aigua a nivell municipal.
 • Implementació de la telegestió en un equipament públic.
 • Capacitació en estalvi d’aigua i eficiència energètica.
 • Promoció i difusió del projecte.

PirinnoWa’tt és un projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals, expedient IE-20/15 regulat per l’Ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubre.

BUTLLETINS

Pirinnowa’tt Butlletí n.1

Pirinnowa’tt Butlletí n.2

Pirinnowatt Butlletí n.3

Pirinnowa’tt Butlletí n.4

Pirinnowa’tt Butlletí n.5

SEMINARIS

Gestió integral de l’aigua del sector municipal – 26 abril i 4 maig de 2017

Contacte:

ALT URGELL: mediambient @ ccau.cat o 973 35 31 12 ext. 119
RIPOLLÈS: innovadors @ ripollesdesenvolupament.com o 972 70 44 99

PIRINNOWA’TT 2016

Aquest gener 2016 s’ha iniciat el projecte PIRINNOWA’TT: Empresa, Energia i Gestió Forestal en el marc de la convocatòria de projectes innovadors i experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya, en col·laboració amb el Consorci Ripollès Desenvolupament, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consell Comarcal de la Cerdanya. Té com a objectius generals assessorar les entitats públiques i empreses del territori en gestió energètica, forestal, producció de biomassa i crear una xarxa de cooperació entre els diferents agents vinculats al món de l’energia dels territoris de l’àmbit del projecte (Alt Urgell, Cerdanya i Ripollès).

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Assessorar empreses per a la seva consolidació i per promoure actituds econòmicament i energèticament responsables que puguin ser compartides i transposades a altres empreses i territoris.
 • Promoure l’emergència de l’economia verda mitjançant la potenciació d’empreses tradicionals; afavorint la circularitat de la mateixa i acostant i potenciant els agents propis de la cadena de valor.
 • Formar empreses i persones en estat d’atur en matèria de gestió forestal i energies renovables amb la fita de generar nous nínxols de mercat i millorar la ocupabilitat de les persones dels territoris de muntanya.
 • Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadores i que posin en valor la funció captadora de carboni dels territoris forestals i promocionant una nova cultura energètica, generant noves oportunitats laborals.
 • Cooperar i transferir el coneixement del sector energètic i forestal entre administracions públiques i empreses privades

LÍNES DE TREBALL

 1. Projecte 1. GESTIÓ ENERGÈTICA, FORESTAL I PETJADA DE CARBONI
  • Assessorament i assistència tècnica a entitats públiques en gestió energètica
  • Assessorament energètic a empreses
  • Implementació de noves tecnologies aplicades a la gestió forestal
 2. Projecte 2. CAPACITACIÓ ESPECIALITZADA EN GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
 3. Projecte 3. ASSESSORAMENT I CAPACITACIÓ DE SECTORS TRADICIONALS
  • Seminari de producció en biomassa
  • Seminari per instal·ladors de caldereria
  • Acompanyament a empreses forestals
 4. Projecte 4. XARXA D’ACTORS PER UN TERRITORI CAPTADOR DE CO2
 • Xarxa d’actors territorials vinculats al món de la gestió energètica i forestal

ACCIONS DESTACADES

 • Assessorament i assistència tècnica a entitats públiques
 • Assessorament energètic en empreses de la Cerdanya i l’Alt Urgell
 • Implementació de la tecnologia LIDAR a les comarques de l’Alt Urgell, Ripollès i Cerdanya
 • Capacitació en gestió ó forestal sostenible
 • Seminaris en producció de biomassa i instal·lació de caldereria
 • Acompanyament per empreses forestals
 • Foment de la cooperació territorial
 • Promoció i difusió del projecte

BUTLLETINS

CURSOS I SEMINARIS

Contacte:

ALT URGELL: mediambient @ ccau.cat o 973 35 31 12
CERDANYA: innovadors @ ripollesdesenvolupament.com o 972 70 44 99
RIPOLLÈS: innovadors @ ripollesdesenvolupament.com o 972 70 44 99

PirinnoWa’tt és un projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals, expedient IE-20/15 regulat per l’Ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubre.

logos