Guia d’empreses especialitzades en energies renovables i eficiència energètica del Ripollès

A continuació trobareu les empreses de la comarca del Ripollès agrupades per tipologia. Si cliqueu al desplegable trobareu l’enllaç cada empresa i us podreu descarregar la fitxa amb tota la seva informació.

Solar Fotovoltaica

L’energia solar fotovoltaica és una metodologia d’obtenció d’energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques. Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d’edificis existents. L’energia generada es pot consumir directament o bé emmagatzemar-se en bateries

Solar Tèrmica

L’energia solar tèrmica és la utilització de la radiació solar per escalfar fluids destinats a diferents usos mitjançant plaques solars tèrmiques.

En el cas d’una instal·lació domèstica, l’escalfament a baixa temperatura d’aigua (o eventualment altres fluids), destinada a l’ús com aigua calenta sanitària o calefacció. Addicionalment, pot emprar-se per a alimentar una màquina de refrigeració per absorció, que fa servir calor en lloc d’electricitat per condicionar l’aire.

Biomassa

La biomassa forestal és una font d’energia renovable que s’obté a
partir de treballs forestals, de cultius
energètics o com a subproducte de la
indústria de primera transformació de
la fusta. Les tipologies més comunes son llenya, estella o pellets com a combustible d’estufes i calderes dissenyats especificament per aquests productes.

Eòlica

L’energia minieòlica és l’energia creada per aerogeneradors, d’una potència inferior als 100kW, que aprofiten la força del vent per a la generació d’energia elèctrica. Pot utilitzar-se tant per a autoconsum en zones aïllades en les quals no arriba la xarxa elèctrica, com per subministrar energia a la mateixa xarxa o bé emmagatzemar-la en bateries.

Geotèrmia

L’energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor emmagatzemada a l’interior de la Terra. És una energia inesgotable i que no requereix la combustió de cap material, evitant emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera.

Habitualment es basa simplement a aprofitar que al subsòl la temperatura és més calenta que a la superfície, a l’hivern, i en canvi més fresca, a l’estiu. 

A temperatures baixes i molt baixes (entre 11 i 60ºC) de subsol, les que trobem a la majoria de punts geològics de Catalunya, l’energia s’aprofita mitjançant bombes de calor per a produir calefacció, aigua calenta sanitària, refrigeració etc. Per tant, pot tenir tant un ús en l’àmbit domèstic com a l’àmbit industrial (habitatges, escoles, hospitals, hotels, fàbriques, hivernacles, instal·lacions esportives, centres comercials i altres.).

Aerotèrmia

L’aerotèrmia consisteix en la captació d’energia procedent de l’aire, a través d’una unitat termodinàmica que s’instal·la a l’exterior de l’habitatge. Aquesta unitat exterior es la bomba de calor aerotèrmica.
La bomba de calor aerotèmica absorbeix l’energia inherent a l’aire i transmet el calor absorbit al circuit, evaporant el gas refrigerant que conté. D’aquesta forma, aquesta calor absorbida entra al sistema de calefacció de l’habitatge. Al mateix temps, refrigera a l’estiu i gestiona la producció d’aigua calenta sanitària. Es apta per sistemes de calefacció per terra radiant, radiadors de baixa i alta temperatura, producció d’aigua caleta i climatització de piscines.

Donat que la major part de l’energia no es produeix sinó que es trasllada des de l’exterior a l’interior de l’habitatge, l’ús d’un sistema amb bomba de calor aire-aigua permet estalvis de fins el 70% respecta sistemes tradicionals.

Il·luminació eficient

En els últims anys, la il·luminació amb tecnologia LED s’ha constituït com l’alternativa tecnicoeconòmica més creïble i de més eficiència energètica, respecte a la il·luminació convencional.

om a conseqüència del desenvolupament de la tecnologia LED, en l’actualitat ens trobem amb una sèrie d’avantatges competitius d’una gran rellevància, com ara: aplicacions per a la pràctica totalitat d’usos i solucions convencionals, reducció del consum energètic en fins al 80 % i durada de la vida útil de les làmpades LED, que sobrepassen les 50.000 hores de funcionament, amb un estalvi important respecte al cost de reposició dels equips convencionals.

Domòtica

La domòtica és la branca de l’arquitectura i l’enginyeria que s’ocupa d’habitatges i edificis automàtics amb la finalitat de millorar-ne la gestió energètica i la qualitat de vida dels seus habitants.

Les instal·lacions de domòtica evolucionen cap a la integració de tots els sistemes de control en una única xarxa de comandament, creant el que s’anomena llar digital.[1] Un habitatge o edifici domòtic és aquell dotat d’automatismes amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen, tot reduint el treball domèstic, augmentant la seva seguretat, racionalitzant els diferents consums i optimitzant els recursos. Un sistema domòtic ha de tenir la ubiqüitat suficient en el seu control, mitjançant control remot per telèfon, PDA, Internet, pantalla tàctil o altres.

Rehabilitació Energètica d’Edificis

Les rehabilitacions són accions necessàries per millorar la seguretat i la salubritat de l’edifici i són oportunitats per a una intervenció global, i afegir rehabilitacions amb criteris energètics.

Per exemple, quan cal renovar una façana per motius estructurals, i per tant, cal instal·lar una bastida, incorporar també aïllament tèrmic a l’edifici, només representarà un petit sobrecost respecte del total del cost previst inicialment.

Empreses de Serveis Energètics

Es tracta d’una persona física o jurídica que proporciona serveis energètics o de millora de l’eficiència energètica en les instal·lacions o locals d’un usuari i afronta cert grau de risc econòmic al fer-ho. El pagament dels serveis prestats es basarà (en part o totalment) en l’obtenció de millores de l’eficiència energètica i en el compliment dels demés requisits de rendiment convinguts.

Pàgina en construcció

Si esteu interessats en aparèixer en aquest directori podeu retornar omplerta la següent Fitxa Guia d’Instal·ladors Ripollès  a l’adreça energia@ripollesdesenvolupament.com