Energia Solar Fotovoltaica

Energia solar fotovoltaica pas a pas (actualitzat 2024)

Tramitació municipal

Abans de començar a executar la instal·lació, caldrà tramitar el permís d’obres a l’ajuntament on s’ubiqui la instal·lació. En relació amb el permís d’obres, a la Llei d’urbanisme s’estableix que les instal·lacions solars fotovoltaiques que no superin el metre d’alçada des de la coberta plana o que se situïn sobreposades a la coberta inclinada, estaran subjectes al règim de comunicació prèvia, amb algunes excepcions. 

A la majoria de casos, només serà necessari tramitar una comunicació prèvia d’obres a l’Ajuntament. Un cop presentada, es podrà executar la instal·lació de forma automàtica.

Cada ajuntament decideix quina és la documentació que cal aportar en el tràmit. (Mirar els desplegables per a cada municipi).

Generalment, en el cas de comunicació prèvia caldrà aportar:

a) Instància genèrica o model normalitzat de  comunicació prèvia

b) Declaració responsable de l’empresa instal·ladora

c) Memòria tècnica de la instal·lació

d) Pressupost detallat de la instal·lació. El valor final d’aquest pressupost (sense IVA) serà la base imposable per al càlcul de l’impost sobre construccions i obres (ICIO). 

e) Justificants de pagament de l’impost sobre construccions i obres (ICIO) i la taxa de serveis urbanístics, si s’escau.

No obstant, excepcionalment, si la instal·lació coincideix amb un dels 2 casos descrits a continuació:

  • La instal·lació va sobre coberta inclinada amb una estructura que sobresurt.
  • La instal·lació va sobre coberta plana i sobresurt més d’un metre.

Caldrà sol·licitar una llicència urbanística, i no es podrà realitzar la instal·lació fins obtenir l’esmentada llicència.

A més a més, també estaran subjectes a llicència urbanística:

  • Les intervencions que, de conformitat amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació, requereixin un projecte i en tot cas les que s’executin en béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
  • Les instal·lacions en béns immobles ubicats en sòl no urbanitzable o en sòl urbanitzable no delimitat, i seguiran el tràmit preceptiu que recull la normativa urbanística al respecte.

En ambdos casos la llicència urbanística s’atorgarà de conformitat amb les disposicions contingudes a la normativa urbanística vigent, així com al planejament urbanístic i a les ordenances municipals.

En cas de dubte respecte el procediment a seguir, consulteu amb el vostre ajuntament.

Legalització de la instal.lació

Una instal·lació d’autoconsum connectada a xarxa representa una instal·lació elèctrica que com a tal ha de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) vigent.

Per a la majora d’instal.lacions domèstiques, la legalització d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de fins a 15 kW (generalment per part de la mateixa empresa instal.ladora) comporta la realització de la següent documentació, 

Certificat instal·lació de baixa tensió (CIE) signada per instal·lador autoritzat.

Declaració responsable de la instal·lació de baixa tensió signada pel titular.

Memòria tècnica de la instal·lació fotovoltaica (per a instal·lacions de menys de 10 kW). Per a instal·lacions de més de 10 kW és necessari un projecte i un certificat final de instal·lació signat per tècnic competent.

El procés de legalització comporta els següents passos:

− Tramitació de la declaració responsable al Departament d’empresa de la Generalitat. Amb aquest tràmit obtindrem el número d’inscripció al Registre de Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC).

− Pagament de la taxa de tramitació.

− Sol·licitud del número CAU a l’empresa distribuïdora d’electricitat. Hem de disposar del número CUPS del punt de connexió.

− Tramitació de la sol·licitud del Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC). Amb aquest tràmit obtindrem el número de inscripció al RAC. La instal·lació ha de complir les condicions tècniques del Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a la xarxa de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència. Sense aquest registre no es podran gaudir de les compensacions en la factura pels excedents de producció bolcats a la xarxa.

Cal tenir en compte, que la potència de la instal·lació de generació haurà de ser inferior a la potència màxima admissible de l’escomesa a la qual es connectarà aquesta instal·lació d’autoconsum.

Les instal·lacions d’autoconsum sense excedents (de qualsevol potència) i les instal·lacions d’autoconsum amb excedents de potència igual o inferior a 15 kW, quan s’ubiquin en sòl urbanitzat que compti amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística, estan exemptes d’obtenir permisos d’accés i connexió a la xarxa elèctrica. Per tant, en aquests casos, no cal permís de la companyia distribuïdora d’electricitat per executar la instal·lació.

En el cas d’una instal·lació amb excedents amb una potència superior a 15 kW, com pot ser el cas d’alguna instal·lació col·lectiva, sí que caldrà sol·licitar permisos d’accés i connexió a la companyia distribuïdora.

Bonificacions fiscals

Un cop legalitzada i posada en marxa la instal.lació, es poden tramitar les bonificacions fiscals sobre IBI i ICIO i ajuts als ajuntaments que en disoposin, on generalment són de caràcter pregat i cal realitzar la sol.licitud per tal de poder-ne gaudir.

Ordenança i documentació model per a la promoció d’instal.lacions fotovoltaiques en l’àmbit municipal. Podeu descarregar el model de:

Comunicació prèvia

Declaració responsable de l’empresa instal.ladora

Memòria tècnica

Enllaç: https://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/autoconsum-fotovoltaic/

Aquests tràmits generalment els realitza l‘empresa instal·ladora i s’inclouen amb el preu de la instal·lació en el conjunt de despeses relacionades amb la legalització.

Les instal·lacions generadores d’energia elèctrica d’autoconsum poden ser de dos tipus:

Sense excedents. Quan els dispositius físics instal·lats impedeixin la injecció alguna d’energia excedentària a la xarxa de transport o distribució. En aquest cas hi haurà un únic tipus de subjecte dels previstos a l’article 6 (LSE), que serà el subjecte consumidor.
Amb excedents. Quan les instal·lacions de generació puguin, a més de subministrar energia per a autoconsum, injectar energia excedentària a les xarxes de transport i distribució. En aquests casos hi haurà dos tipus de subjectes dels previstos a l’article 6 (LSE), el subjecte consumidor i el productor.

En funció de la potència de generació elèctrica, de la generació d’excedents i de la possible compensació, s’estableixen diferents casos de tramitació:.

1) Instal·lació d’autoconsum amb compensació d’excedents de fins a 100 kW
2) Instal·lació d’autoconsum amb compensació d’excedents fins a 15 kW en sòl urbanitzat
3) Instal·lació d’autoconsum sense excedents de més de 100 kW
4) Instal·lació d’autoconsum acollida a la venda d’excedents de 10kW a 100kW
5)Instal·lació d’autoconsum acollida a la venda d’excedents de més de 100 kW

En el cas d’instal.lacions domèstiques d’autoconsum generalment es tramitaran segons el supòsit 2) ja que es tractarà d’instal.lacions de menys de 15KW de potència i acollides a compensació d’excedents.

Els tràmits relacionats amb l’autoconsum davant la Generalitat de Catalunya es fan a través del Canal Empresa Tràmits Autoconsum.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/03_energia/Autoconsum/

A part de les bonificacions que puguin oferir els anjuntaments cal estar antents a altres possibles campanyes de subvencions.

– Incentius a l’autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a sistemes tèrmics renovables en el sector residencial. (Convocatòria oberta)

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/ajuts-renovables-2022/

– Convocatòria d’ajuts per a la retirada de materials que continguin amiant, ubicats a Catalunya, i per a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic (Publicades bases – convocatòria pendent 1er semestre 2023)

https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/amiant.cat/  

Impuls de l’energia solar fotovoltaica al municipi de Campdevànol. Descarrega el Fulletó 

Accés al tràmit: Seu electrònica mitjançant comunicació en matèria urbanística o sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística

Bonificacions Fiscals: Ordenances 2024

De caràcter pregat via instància genèrica.

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI):

A) Bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles destinats a habitatges en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per l’autoconsum, i sense estar obligats per aquest fet per la normativa vigent o les ordenances municipals.
B) bonificació del 5% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles destinats a habitatges plurifamiliars, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’autoconsum elèctric de l’energia provinent del sol per a subministrar energia elèctrica a les zones comunes. Aquesta bonificació només serà aplicable als habitatges vinculats a la instal·lació.

Les bonificacions anteriors tindran caràcter pregat, i es concediran per un període de TRES anys a partir de l’exercici següent al que figuri en el document que acrediti la legalització de la instal·lació davant de la Generalitat de Catalunya.

No obstant això, la quota de l’impost a bonificar no serà mai superior a 600 euros per any.

Ordenança fotovoltaica: No es disposa d’ordenança específica.

Planejament urbanístic: Pla d’ordenació urbanística municipal POUM

Pla d’ordenació urbanística municipal de Campdevànol (articles 87, 200, 212, 301 i 314), 

Contacte: ajuntament@campdevanol.org – 972 73 00 19

Accés al tràmit de comunicació prèvia:  Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Accés al tràmit de llicència urbanística: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Bonificacions Fiscals: 

De caràcter pregat via instància genèrica.

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI):

A) Bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles destinats a habitatges en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia solar per l’autoconsum.  La bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que tinguin
instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica
instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble
que sigui alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació
d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les
potències contractades per cadascun dels béns immobles.

B) Bonificació del 5% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles destinats a habitatges plurifamiliars, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’autoconsum elèctric de l’energia provinent del sol per a subministrar energia elèctrica a les zones comunes. Aquesta bonificació només serà aplicable als habitatges vinculats a la instal·lació.

Les bonificacions anteriors tindran caràcter pregat, i es concediran per un període de CINC anys a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud.

No obstant això, la suma de les bonificacions no podrà superar l’import
del PEM executat.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO):

Bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 2. Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. Aquesta bonificació s’aplicarà en el moment del pagament de l’Impost, prèvia comprovació per part de l’ajuntament que les obres es corresponen amb les d’una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

Les mesures de bonificació fiscal no seran d’aplicació als béns immobles que hagin de complir obligatòriament amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero, o que estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la realització d’una instal·lació amb energia solar fotovoltaica. 

Ordenança fotovoltaica: ORDENANÇA PER A LA PROMOCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D´AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPI DE CAMPELLES

Planejament urbanístic: Pla d’ordenació urbanística municipal POUM

Contacte: https://campelles.cat/  ajuntament@campelles.cat – 972 727 273

Bonificacions fiscals: L’ajuntament de Camprodon no disposa de bonificacions específiques per a la promoció de l’energia solar fotovoltaica d’autoconsum.

Planejament urbanístic: Cal consultar el planejament per a poder determinar el la compatibilitat de l’actuació i procediment de tramitació. POUM

Contacte: https://www.camprodon.cat/urbanisme@camprodon.cat – 972 740 005

Impuls de l’energia solar fotovoltaica al municipi de Gombrèn. Descarrega el fulletó.

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Accés al tràmit de llicència urbanística: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Bonificacions fiscals: Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí.

De caràcter pregat via instància genèrica.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO):

Bonificació 90% per a la incorporació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric provinents de l’energia solar, degudament homologats per l’administració competent. (Ordenança 3 -Article 7)

Ordenança fotovoltaica: No en disposa

Planejament urbanístic: Normes subsidiàries NNSS

Contacte: http://www.gombren.cat/ajuntament@gombren.cat – 972 730 300

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Accés al tràmit de llicència urbanística: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Bonificacions fiscals: Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí. (Apartat d’informació al contribuent)

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO):

Bonificació 50% per a la incorporació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric provinents de l’energia solar, degudament homologats per l’administració competent. (Ordenança 2 -Article 7)

L’impost s’acreditarà en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, encara que hom no hagi obtingut la llicència corresponent, i es constituirà dipòsit previ de la quota resultant.

Quan es concedeixi la llicència preceptiva es practicarà una autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional.

Ordenança fotovoltaica: No en disposa

Planejament urbanístic: Normes subsidiàries NNSS

Contacte: http://www.llanars.cat/ajuntament@llanars.cat – 972 740 361

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Accés al tràmit de llicència urbanística: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Bonificacions fiscals: Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO):

Bonificació de fins al 95% Una bonificació de fins el 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Que incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar condicionada a que la instal·lació de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’administració competent. (Ordenança 3 -Article 3.2)

El percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum:

Potència elèctrica instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum

Bonificació a aplicar (Percentatge)
< 1 kW 0,00%
≥ 1 kW i < 5 kW 95,00%
≥ 5 kW i < 15 kW 75,00%
≥ 15 kW 0,00%
Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

En cas que l’habitatge sigui nou, si la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum serveix per justificar la contribució solar mínima que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació, no se li podrà aplicar aquesta bonificació.

Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’ajuntament la sol·licitud de
bonificació que s’especifica a l’article 3.2 en el moment del pagament de l’Impost, prèvia
comprovació per part de l’ajuntament que les obres es corresponen amb les d’una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. 

Ordenança fotovoltaica: No en disposa

Planejament urbanístic: Normes subsidiàries NNSS

Contacte: https://lesllosses.cat/ajuntament@lesllosses.cat – 972 701 901

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Accés al tràmit de llicència urbanística: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Bonificacions fiscals: Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO):

Des de l’1 de gener de 2023 està en vigor una bonificació en l’impost municipal de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) del 90% per les obres d’instal·lació de plaques solars o panells fotovoltaics, i que no estiguin obligades per normativa.

En cas d’obres que inclouen altres conceptes, aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. En cas que l’habitatge sigui nou, si la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum serveix per justificar la contribució solar mínima que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació, no se li podrà aplicar aquesta bonificació.
 

Amb aquesta bonificació, l’Ajuntament pretén incentivar la instal·lació de plaques solars per autoconsum a les teulades dels edificis, a fi de reduir les emissions de CO2, incrementar la sobirania energètica local i afavorir la reducció del consum i costos de l’electricitat a les llars i activitats del municipi de Molló.

Ordenança fotovoltaica: No en disposa

Planejament urbanístic: POUM de Molló 

Contacte: https://www.mollo.cat/info@mollo.cat  – 972.74.03.87.

Es demana que tothom que pugui realitzi els seus tràmits de forma telemàtica, els faci a través de la web de Molló www.mollo.cat, a l’apartat de tràmits i gestions.

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Accés al tràmit de llicencia urbanística: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Bonificacions fiscals:

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO):

Bonificació del 10% de l’ICIO per a l’incorporació de sistemes d’aprofitament d’energies renovables , degudament homologats per l’administració competent.

Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí.

Ordenança fotovoltaica: No en disposa

Planejament urbanístic: Normes subsidiaries urbanístiques municipals NNSS

Contacte: http://www.ogassa.cat/ajuntament@ogassa.cat – 972 720 380

Impuls de l’energia solar fotovoltaica al municipi de Pardines. Descarrega el fulletó. 

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Accés al tràmit de llicència urbanística: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Bonificacions fiscals: 

De caràcter pregat via instància genèrica.

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI):

A) Bonificació del 50 % de la quota de l’impost sobre béns immobles. L’import de la bonificació no pot excedir les quantitats que s’hagin fixat depenent de la potència instal·lada: 

< 1 kW

0,00 €/any 

≥ 1 kW i < 2 kW

200,00 €/any 

≥ 2 kW i < 3 kW

250,00 €/any 

≥ 3 kW i < 4 kW

325,00 €/any 

≥ 4 kW i < 5 kW

400,00 €/any

≥ 5 kW

450,00 €/any

B) En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

Les bonificacions anteriors tindran caràcter pregat, i es concediran per un període de CINC anys a partir de l’exercici següent al que figuri en el document que acrediti la legalització de la instal·lació davant de la Generalitat de Catalunya.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO):

Bonificació de fins al 90 % sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. El percentatge concret d’aquesta bonificació depèn de la potència instal·lada en la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.

< 1 kW

0,00%

≥ 1 kW i < 5 kW

90,00%

≥ 5 kW i < 15 kW

75,00% 

≥ 15 kW

0,00%

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Gaudiran d’una bonificació de 10% els subjectes passius que tributin per quota municipal i utilitzin o produeixin energia a partir d’instal.lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració. Als efectes d’acreditar l’ús o la producció de les energies renovables la persona interessada haurà d’aportar el projecte tècnic de la instal.lació o qualsevol altre document on consti la utilització de les esmentades energies. No procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica en la matèria.


Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí.

Ordenança fotovoltaica: Ordenança fiscal núm. 18. Per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Pardines  

Planejament urbanístic: Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Vall de Ribes POUP

Contacte: http://www.pardines.cat/ajuntament@pardines.cat – 972 727 027

Impuls de l’energia solar fotovoltaica al municipi de Planoles. Descarrega el fulletó

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Accés al tràmit de llicència urbanística: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Bonificacions fiscals:

De caràcter pregat via instància genèrica.

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI):

A) Bonificació del 50 % de la quota de l’impost sobre béns immobles. L’import de la bonificació no pot excedir les quantitats que s’hagin fixat depenent de la potència instal·lada.

< 1 kW

0,00 €/any 

≥ 1 kW i < 2 kW

200,00 €/any 

≥ 2 kW i < 3 kW

250,00 €/any 

≥ 3 kW i < 4 kW

325,00 €/any 

≥ 4 kW i < 5 kW

400,00 €/any

≥ 5 kW

450,00 €/any

B) En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

Les bonificacions anteriors tindran caràcter pregat, i es concediran per un període de CINC anys a partir de l’exercici següent al que figuri en el document que acrediti la legalització de la instal·lació davant de la Generalitat de Catalunya.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO):

Bonificació de fins al 90 % sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. El percentatge concret d’aquesta bonificació depèn de la potència instal·lada en la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.

< 1 kW

0,00%

≥ 1 kW i < 5 kW

90,00%

≥ 5 kW i < 15 kW

75,00% 

≥ 15 kW

0,00%

Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí.

Ordenança fotovoltaica: ORDENANÇA PER A LA PROMOCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPI DE PLANOLES

Planejament urbanístic: Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Vall de Ribes POUP

Contacte: http://www.planoles.cat/ – Telèfon: 972 736 000 – ajuntament@planoles.cat

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Accés al tràmit de llicència urbanística: Seu electrònica mitjançant document model.

Bonificacions fiscals:

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO): 

Es construccions,
instal·lacions o obre sen les que s’incorporin sistemes per l’aprofitament elèctric de
l’energia solar disposen d’una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres. 

Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució
Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar
fotovoltaica. 

Aquesta bonificació s’aplicarà en el moment del pagament de l’Impost, prèvia comprovació per part de l’ajuntament que les obres es corresponen amb les d’una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

Trobaràs la darrera versió de les ordenances a la seu electrònica o la web de l’ajuntament.

Ordenança fotovoltaica: Si. La podeu consultar aquí.

Planejament urbanístic: Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Vall de Ribes POUP i als Plans Especials Urbanísitcs que afecten a Queralbs.

A més de tot allò comprès a l’article 5 de l’ordenança per en relació als critèris específics d’integració paisatgística fixats per a Queralbs.

Contacte: https://ajqueralbs.cat/  info@ajqueralbs.cat –  972 72 73 61

Impuls de l’energia solar fotovoltaica al municipi de Ribes de Freser. Descarrega el fulletó

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Accés al tràmit de llicència urbanística: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Bonificacions fiscals:

De caràcter pregat via instància genèrica.

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI): Ordenança 1

Bonificació del 10% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles en els que s´hagi instal·lat sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO): Ordenança 4

Bonificació en la quota del 50% a favor de les instal·lacions o obres. l’objecte exclusiu de les quals sigui la implantació de captadors solars fotovoltaics per a ús domèstic/autoconsum.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE): Ordenança 2

Una bonificació del 25% de la quota corresponent pels subjectes passius que tributin per quota municipal i que: – Utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions d’aprofitament d’energia renovables o sistemes de cogeneració. A aquest efectes es consideren instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables les contemplades i definides com a tals en el Pla de foment de les energies renovables. Es consideren sistemes de cogeneració els equips i instal·lacions que permetin la producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil.

Trobaràs la darrera versió de les ordenances a la seu electrònica o la web de l’ajuntament.

Ordenança fotovoltaica: No es disposa d’ordenança específica.

Planejament urbanístic: Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Vall de Ribes POUP

Contacte: http://www.ajribesdefreser.cat/ajuntament@ajribesdefreser.cat – 972 72 71 84

Impuls de l’energia solar fotovoltaica al municipi de Ripoll. Descarrega el fulletó

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica mitjançant instància genèrica adreçada a urbanisme

Accés al tràmit de llicència urbanística: Seu electrònica mitjançant instància genèrica adreçada a urbanisme

Bonificacions fiscals: Text refós ordenances 2024 

De caràcter pregat via instància genèrica.

La bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI):

A) Instal.lacions individuals: Bonificació del 50%, 40%, 30%, 20% i 10% respectivament de la quota de l’impost sobre béns immobles del primer al cinquè any. L’import de la bonificació no pot excedir les quantitats que s’hagin fixat depenent de la potència instal·lada:

< 1 kW0,00 €/any
≥ 1 kW i < 2 kW250,00 €/any
≥ 2 kW i < 3 kW275,00 €/any
≥ 3 kW i < 4 kW300,00 €/any
≥ 4 kW i < 5 kW325,00 €/any
≥ 5 kW350,00 €/any

B) Instal.lacions col.lectives en xarxa interior: Bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre béns immobles. L’import de la bonificació no pot excedir les quantitats que s’hagin fixat depenent de la potència instal·lada:

< 0,5 kW0,00 €/any

 ≥ 0,5 kW i < 1 kW

200,00 €/any
≥ 1 kW i < 2 kW250,00 €/any
≥ 2 kW i < 3 kW275,00 €/any
≥ 3 kW i < 4 kW300,00 €/any
≥ 4 kW i < 5 kW325,00 €/any
≥ 5 kW350,00 €/any

En el cas d’instal·lacions d’autoconsum col·lectiu, la potència elèctrica de la instal·lació fotovoltaica a
considerar per a determinar l’import de la bonificació serà la part proporcional assignada a l’habitatge
sol·licitant, resultant de multiplicar la potència total de la instal·lació pel coeficient de repartiment (beta – ß)
que s’atribueixi al subministrament (CUPS) del sol·licitant. Caldrà aportar el document acreditatiu de l’acord
de repartiment.

C) En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

Les bonificacions anteriors tindran caràcter pregat, i es concediran per un període de CINC anys a partir de l’exercici següent al que figuri en el document que acrediti la legalització de la instal·lació davant de la Generalitat de Catalunya.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO):

Bonificació de fins al 90 % sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. El percentatge concret d’aquesta bonificació depèn de la potència instal·lada en la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.

< 1 kW0,00%
≥ 1 kW i < 5 kW90,00%
≥ 5 kW i < 15 kW75,00%
≥ 15 kW0,00%

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) (Ordenança 08)

Una bonificació de fins al 50 % de la quota corresponent de l’IAE per als subjectes passius que tributen per quota municipal i que utilitzen o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració.

Subvencions:

Es concedirà una subvenció directa a les empreses que realitzin instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica, en els teulats de les seves naus per import equivalent al 10% de la inversió realitzada, amb un import màxim de 1.250,00€ per empresa.
La sol·licitud d’aquesta subvenció es contemplarà en l’imprès normalitzat que presenti el titular o representant legal per a la resta de bonificacions. Es tindran en compte la memòria tècnica i el pressupost detallat de la instal·lació presentats a tals efectes

Ordenança fotovoltaica: Incorporada a l’ordenança fiscal núm. 30: Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Ripoll (Bonificació IBI, ICIO i ajuts a empreses) i l’ordenança fiscal núm. 8: Impost sobre activitats econòmiques.

Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí.

Planejament urbanístic: Pla d’ordenació urbanística municipal POUM

Contacte: 972714142 – https://ripoll.cat/ripoll@ajripoll.cat i

Impuls de l’energia solar fotovoltaica al municipi de Sant Joan de les Abadesses. Descarrega el fulletó

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica Instància genèrica

Accés al tràmit de llicència urbanística: Seu electrònica Instància genèrica

Bonificacions fiscals: 

De caràcter pregat via instància genèrica.

Requisit: Per a instal.lacions d’energia solar fotovoltaica que cobreixi com a mínim un 80% de l’energia consumida a l’immoble

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI):

Bonificació del 20 % de la quota de l’impost sobre béns immobles.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.

Les bonificacions anteriors tindran caràcter pregat, i es concediran per un període de CINC anys a partir de l’exercici següent a la presentació de la sol.licitud.

Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’ajuntament la sol·licitud de bonificació que s’especifica a l’article 9 de l’ ordenança per a la promoció de les instal.lacions d´autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Sant Joan de les Abadesses, abans del termini de 6 mesos a comptar des de la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO):

Bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions i obres en les que s´incorporin sistemes per a l´aprofitament tèrmic o elèctric de l´energia solar per l´autoconsum.

Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí.

Ordenança fotovoltaica: ORDENANÇA PER A LA PROMOCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Planejament urbanístic: Pla d’ordenació urbanística municipal POUM

Contacte: https://www.santjoandelesabadesses.cat ajuntament@santjoandelesabadesses.cat 972 720 100

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica Instància genèrica

Accés al tràmit de llicència urbanística: Seu electrònica Instància genèrica

Bonificacions fiscals: 

De caràcter pregat via instància genèrica.

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI):

Els béns immobles, tan de naturalesa urbana com rústega, que tinguin instal·lacions
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre béns immobles.

L’import de la bonificació no podrà excedir de les quantitats de la següent taula en funció de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum:

Potència elèctrica instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum / Import màxim
anual de la bonificació (25% cost instal·lació):

< 1 kW 0,00 €/any 

≥ 1 kW i < 2 kW 200,00 €/any

≥ 2 kW i < 3 kW 250,00 €/any

≥ 3 kW i < 4 kW 325,00 €/any

≥ 4 kW i < 5 kW 400,00 €/any

≥ 5 kW 450,00 €/any

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació  fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats. 

En cas que l’habitatge sigui nou, si la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum serveix per
justificar la contribució solar mínima que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació, no se li podrà aplicar aquesta bonificació.

El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant la Generalitat, i sense que, en cap cas, pugui excedir de 5 períodes impositius.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO):

Les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen d’una bonificació de fins el 90%.

El percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum: 

Potència elèctrica instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum / Bonificació a aplicar (Percentatge)

< 1 kW 0,00%

≥ 1 kW i < 5 kW 90,00%

≥ 5 kW i < 15 kW 75,00%

≥ 15 kW 0,00%

Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

En cas que l’habitatge sigui nou, si la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum serveix per justificar la contribució solar mínima que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació, no se li podrà aplicar aquesta bonificació.

Trobaràs la darrera versió de les ordenances fiscals aquí i a l’ordenança específica.

Ordenança fotovoltaica: ordenança fiscal núm. 24: per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de San t Pau de Segúries

Planejament urbanístic: Pla d’ordenació urbanística municipal POUM

Contacte: https://santpauseguries.cat/ – ajuntament@santpauseguries.cat – 972747005

Impuls de l’energia solar fotovoltaica al municipi de Setcases. Descarrega el fulletó

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Accés al tràmit de llicencia urbanística: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Bonificacions fiscals:

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO):

Bonificació del 10% de l’ICIO per a l’incorporació de sistemes d’aprofitament elèctric provinents de l’energia solar, degudament homologats per l’administració competent.

Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí.

Ordenança fotovoltaica: No en disposa

Planejament urbanístic: Normes subsidiaries urbanístiques municipals NNSS

Contacte: http://www.setcases.cat/info@setcases.cat – 972 136 089

Impuls de l’energia solar fotovoltaica al municipi de Toses. Descarrega el fulletó

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica Instància genèrica

Accés al tràmit de llicència urbanística: Seu electrònica Instància genèrica

Bonificacions fiscals:

De caràcter pregat via instància genèrica.

Impost sobre béns immobles (IBI):

A) Bonificació del 50 %de la quota de l’impost sobre béns immobles. L’import de la bonificació no pot excedir les quantitats que s’hagin fixat depenent de la potència instal·lada.

< 1 kW

0,00 €/any 

≥ 1 kW i < 2 kW

200,00 €/any 

≥ 2 kW i < 3 kW

250,00 €/any 

≥ 3 kW i < 4 kW

325,00 €/any 

≥ 4 kW i < 5 kW

400,00 €/any

≥ 5 kW

450,00 €/any

B) En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5%sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

Les bonificacions anteriors tindran caràcter pregat, i es concediran per un període de CINC anys a partir de l’exercici següent al que figuri en el document que acrediti la legalització de la instal·lació davant de la Generalitat de Catalunya.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres(ICIO):

Bonificació de fins al 90 % sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. El percentatge concret d’aquesta bonificació depèn de la potència instal·lada en la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.

< 1 kW

0,00%

≥ 1 kW i < 5 kW

90,00%

≥ 5 kW i < 15 kW

75,00% 

≥ 15 kW

0,00%

Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí.

Ordenança fotovoltaica: ORDENANÇA PER A LA PROMOCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPI DE TOSES

Planejament urbanístic: Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Vall de Ribes POUP

Contacte: http://www.toses.cat/Telèfon: 972 736 392 – ajuntament@toses.cat

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica Instància genèrica

Accés al tràmit de llicència urbanística: Seu electrònica Instància genèrica. Veure informació sobre els tràmits abans d’inici d’obres.

Bonificacions fiscals:

De caràcter pregat via instància genèrica.

Impost sobre béns immobles (IBI):

Durant els dos anys posteriors a la instal·lació de plaques fotovoltaiques es
gaudirà d’una bonificació del 30% de la quota de l’impost.
Per a fer-se efectiva la present bonificació, les instal·lacions hauran de tenir la
corresponent llicència d’obres i haver-se instal·lat d’acord amb la normativa vigent.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres(ICIO):

Bonificació del 20 % sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per a la incorporació de sistemes d’energies renovables,
degudament homologats per l’administració competent

Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí.

Ordenança fotovoltaica: No en disposa.

Planejament urbanístic: Normes subsidiàries NNSS

Contacte: https://vallfogona.cat/– Telèfon: 972 701 909 – ajuntament@vallfogona.cat

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica Instància genèrica.

Accés al tràmit de llicència urbanística: Seu electrònica Instància genèrica. 

Bonificacions fiscals:

De caràcter pregat via instància genèrica.

Impost sobre béns immobles (IBI):

Bonificació del 25 % de la quota de l’impost sobre béns immobles. L’import de la bonificació no pot excedir les quantitats que s’hagin fixat depenent de la potència instal·lada.

< 1 kW

0,00 €/any 

≥ 1 kW i < 2 kW

200,00 €/any 

≥ 2 kW i < 3 kW

250,00 €/any 

≥ 3 kW i < 4 kW

325,00 €/any 

≥ 4 kW i < 5 kW

400,00 €/any

≥ 5 kW

450,00 €/any

B) En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

Les bonificacions anteriors tindran caràcter pregat, i es concediran per un període d’UN any a partir de l’exercici següent al que figuri en el document que acrediti la legalització de la instal·lació davant de la Generalitat de Catalunya.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres(ICIO):

Bonificació de fins al 90 % sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. El percentatge concret d’aquesta bonificació depèn de la potència instal·lada en la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.

< 1 kW

0,00%

≥ 1 kW i < 5 kW

90,00%

≥ 5 kW i < 15 kW

75,00% 

≥ 15 kW

0,00%

Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí.

Ordenança fotovoltaica: No disposa d’ordenança específica, veure ordenances fiscals.

Planejament urbanístic: Normes subsidiàries NNSS

Contacte: https://vilallongadeter.cat/ – Telèfon: 972 740 406 – ajuntament@vilallongadeter.cat