Energia Solar Fotovoltaica

Energia solar fotovoltaica pas a pas

Abans de començar a executar la instal·lació, caldrà tramitar el permís d’obres a l’ajuntament on s’ubiqui la instal·lació. En relació amb el permís d’obres, a la Llei d’urbanisme s’estableix que les instal·lacions solars fotovoltaiques que no superin el metre d’alçada des de la coberta plana o que se situïn sobreposades a la coberta inclinada, estaran subjectes al règim de comunicació prèvia, amb algunes excepcions. 

Cada ajuntament decideix quina és la documentació que cal aportar en el tràmit. (Mirar els desplegables per a cada municipi).

A la majoria de casos, només serà necessari tramitar una comunicació prèvia d’obres a l’Ajuntament. Un cop presentada, es podrà executar la instal·lació de forma automàtica.

No obstant, excepcionalment, si la instal·lació coincideix amb un dels 2 casos descrits a continuació:

  • La instal·lació va sobre coberta inclinada amb una estructura que sobresurt.
  • La instal·lació va sobre coberta plana i sobresurt més d’un metre.

Caldrà sol·licitar una llicència urbanística, i no es podrà realitzar la instal·lació fins obtenir l’esmentada llicència.

A més a més, també estaran subjectes a llicència urbanística:

– Les intervencions que, de conformitat amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació, requereixin un projecte i en tot cas les que s’executin en béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
– Les instal·lacions en béns immobles ubicats en sòl no urbanitzable o en sòl urbanitzable no delimitat, i seguiran el tràmit preceptiu que recull la normativa urbanística al respecte.
– En ambdos casos la llicència urbanística s’atorgarà de conformitat amb les disposicions contingudes a la normativa urbanística vigent, així com al planejament urbanístic i a les ordenances municipals

Una instal·lació d’autoconsum connectada a xarxa representa una instal·lació elèctrica que com a tal ha de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) vigent.

Per a la majora d’instal.lacions domèstiques, la legalització d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de fins a 15 kW comporta la realització de la següent documentació: 

Certificat instal·lació de baixa tensió (CIE) signada per instal·lador autoritzat.

Declaració responsable de la instal·lació de baixa tensió signada pel titular.

Memòria tècnica de la instal·lació fotovoltaica (per a instal·lacions de menys de 10 kW). Per a instal·lacions de més de 10 kW és necessari un projecte i un certificat final de instal·lació signat per tècnic competent.

El procés de legalització comporta els següents passos:

 
− Tramitació de la declaració responsable al Departament d’empresa de la Generalitat. Amb aquest tràmit obtindrem el número d’inscripció al Registre de Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC).

− Pagament de la taxa de tramitació.

− Sol·licitud del número CAU a l’empresa distribuïdora d’electricitat. Hem de disposar del número CUPS del punt de connexió.

− Tramitació de la sol·licitud del Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC). Amb aquest tràmit obtindrem el número de inscripció al RAC. La instal·lació ha de complir les condicions tècniques del Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a la xarxa de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència. Sense aquest registre no es podran gaudir de les compensacions en la factura pels excedents de producció bolcats a la xarxa.

Cal tenir en compte, que la potència de la instal·lació de generació haurà de ser inferior a la potència màxima admissible de l’escomesa a la qual es connectarà aquesta instal·lació d’autoconsum.

Les instal·lacions d’autoconsum sense excedents (de qualsevol potència) i les instal·lacions d’autoconsum amb excedents de potència igual o inferior a 15 kW, quan s’ubiquin en sòl urbanitzat que compti amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística, estan exemptes d’obtenir permisos d’accés i connexió a la xarxa elèctrica. Per tant, en aquests casos, no cal permís de la companyia distribuïdora d’electricitat per executar la instal·lació.

En el cas d’una instal·lació amb excedents amb una potència superior a 15 kW, com pot ser el cas d’alguna instal·lació col·lectiva, sí que caldrà sol·licitar permisos d’accés i connexió a la companyia distribuïdora.

Un cop legalitzada i posada en marxa la instal.lació, es poden tramitar les bonificacions fiscals sobre IBI i ICIO i ajuts als ajuntametns que en disoposin, on generalment són de caràcter pregat i cal realitzar la sol.licitud per tal de poder-ne gaudir.

Impuls de l’energia solar fotovoltaica al municipi de Campdevànol. Descarrega el Fulletó 

Accés al tràmit: Seu electrònica mitjançant comunicació en matèria urbanística o sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística

Bonificacions Fiscals: Ordenances 2023

De caràcter pregat via instància genèrica.

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI):

A) Bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles destinats a habitatges en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per l’autoconsum, i sense estar obligats per aquest fet per la normativa vigent o les ordenances municipals.
B) bonificació del 5% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles destinats a habitatges plurifamiliars, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’autoconsum elèctric de l’energia provinent del sol per a subministrar energia elèctrica a les zones comunes. Aquesta bonificació només serà aplicable als habitatges vinculats a la instal·lació.

Les bonificacions anteriors tindran caràcter pregat, i es concediran per un període de TRES anys a partir de l’exercici següent al que figuri en el document que acrediti la legalització de la instal·lació davant de la Generalitat de Catalunya.

No obstant això, la quota de l’impost a bonificar no serà mai superior a 600 euros per any.

Ordenança fotovoltaica: No es disposa d’ordenança específica.

Planejament urbanístic: Pla d’ordenació urbanística municipal POUM

Pla d’ordenació urbanística municipal de Campdevànol (articles 87, 200, 212, 301 i 314), 

Contacte: ajuntament@campdevanol.org – 972 73 00 19

Impuls de l’energia solar fotovoltaica al municipi de Gombrèn. Descarrega el fulletó.

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Accés al tràmit de llicencia urbanística: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Bonificacions fiscals: Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí.

De caràcter pregat via instància genèrica.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO):

Bonificació 90% per a la incorporació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric provinents de l’energia solar, degudament homologats per l’administració competent. (Ordenança 3 -Article 7)

Ordenança fotovoltaica: No en disposa

Planejament urbanístic: Normes subsidiàries NNSS

Contacte: http://www.gombren.cat/ajuntament@gombren.cat – 972 730 300

Impuls de l’energia solar fotovoltaica al municipi de Pardines. Descarrega el fulletó. 

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Accés al tràmit de llicència urbanística: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Bonificacions fiscals: 

De caràcter pregat via instància genèrica.

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI):

A) Bonificació del 50 % de la quota de l’impost sobre béns immobles. L’import de la bonificació no pot excedir les quantitats que s’hagin fixat depenent de la potència instal·lada: 

< 1 kW

0,00 €/any 

≥ 1 kW i < 2 kW

200,00 €/any 

≥ 2 kW i < 3 kW

250,00 €/any 

≥ 3 kW i < 4 kW

325,00 €/any 

≥ 4 kW i < 5 kW

400,00 €/any

≥ 5 kW

450,00 €/any

B) En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

Les bonificacions anteriors tindran caràcter pregat, i es concediran per un període de CINC anys a partir de l’exercici següent al que figuri en el document que acrediti la legalització de la instal·lació davant de la Generalitat de Catalunya.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO):

Bonificació de fins al 90 % sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. El percentatge concret d’aquesta bonificació depèn de la potència instal·lada en la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.

< 1 kW

0,00%

≥ 1 kW i < 5 kW

90,00%

≥ 5 kW i < 15 kW

75,00% 

≥ 15 kW

0,00%

Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí.

Ordenança fotovoltaica: Ordenança fiscal núm. 18. Per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Pardines  

Planejament urbanístic: Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Vall de Ribes POUP

Contacte: http://www.pardines.cat/ajuntament@pardines.cat – 972 727 027

Impuls de l’energia solar fotovoltaica al municipi de Planoles. Descarrega el fulletó

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Accés al tràmit de llicència urbanística: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Bonificacions fiscals:

De caràcter pregat via instància genèrica.

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI):

A) Bonificació del 50 % de la quota de l’impost sobre béns immobles. L’import de la bonificació no pot excedir les quantitats que s’hagin fixat depenent de la potència instal·lada.

< 1 kW

0,00 €/any 

≥ 1 kW i < 2 kW

200,00 €/any 

≥ 2 kW i < 3 kW

250,00 €/any 

≥ 3 kW i < 4 kW

325,00 €/any 

≥ 4 kW i < 5 kW

400,00 €/any

≥ 5 kW

450,00 €/any

B) En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

Les bonificacions anteriors tindran caràcter pregat, i es concediran per un període de CINC anys a partir de l’exercici següent al que figuri en el document que acrediti la legalització de la instal·lació davant de la Generalitat de Catalunya.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO):

Bonificació de fins al 90 % sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. El percentatge concret d’aquesta bonificació depèn de la potència instal·lada en la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.

< 1 kW

0,00%

≥ 1 kW i < 5 kW

90,00%

≥ 5 kW i < 15 kW

75,00% 

≥ 15 kW

0,00%

Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí.

Ordenança fotovoltaica: ORDENANÇA PER A LA PROMOCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPI DE PLANOLES

Planejament urbanístic: Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Vall de Ribes POUP

Contacte: http://www.planoles.cat/ – Telèfon: 972 736 000 – ajuntament@planoles.cat

Impuls de l’energia solar fotovoltaica al municipi de Ribes de Freser. Descarrega el fulletó

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Accés al tràmit de llicència urbanística: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Bonificacions fiscals:

De caràcter pregat via instància genèrica.

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI): Ordenança 1

Bonificació del 10% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles en els que s´hagi instal·lat sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO): Ordenança 4

Bonificació en la quota del 50% a favor de les instal·lacions o obres. l’objecte exclusiu de les quals sigui la implantació de captadors solars fotovoltaics per a ús domèstic/autoconsum.

Trobaràs la darrera versió de les ordenances a la seu electrònica o la web de l’ajuntament.

Ordenança fotovoltaica: No es disposa d’ordenança específica.

Planejament urbanístic: Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Vall de Ribes POUP

Contacte: http://www.ajribesdefreser.cat/ajuntament@ajribesdefreser.cat – 972 72 71 84

Impuls de l’energia solar fotovoltaica al municipi de Ripoll. Descarrega el fulletó

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica mitjançant instància genèrica adreçada a urbanisme

Accés al tràmit de llicència urbanística: Seu electrònica mitjançant instància genèrica adreçada a urbanisme

Bonificacions fiscals: Text refós ordenances 2023 

De caràcter pregat via instància genèrica.

La bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI):

A) Bonificació del 50 % de la quota de l’impost sobre béns immobles. L’import de la bonificació no pot excedir les quantitats que s’hagin fixat depenent de la potència instal·lada:

< 1 kW

0,00 €/any 

≥ 1 kW i < 2 kW

300,00 €/any 

≥ 2 kW i < 3 kW

350,00 €/any 

≥ 3 kW i < 4 kW

400,00 €/any 

≥ 4 kW i < 5 kW

450,00 €/any

≥ 5 kW

500,00 €/any

B) En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

Les bonificacions anteriors tindran caràcter pregat, i es concediran per un període de CINC anys a partir de l’exercici següent al que figuri en el document que acrediti la legalització de la instal·lació davant de la Generalitat de Catalunya.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO):

Bonificació de fins al 90 % sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. El percentatge concret d’aquesta bonificació depèn de la potència instal·lada en la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.

< 1 kW

0,00%

≥ 1 kW i < 5 kW

90,00%

≥ 5 kW i < 15 kW

75,00% 

≥ 15 kW

0,00%

Impost sobre activitats econòmiques (IAE) (Ordenança 08)

Una bonificació de fins al 50 % de la quota corresponent de l’IAE per als subjectes passius que tributen per quota municipal i que utilitzen o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració.

Subvencions:

Es concedirà una subvenció directa a les empreses que realitzin instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica, en els teulats de les seves naus per import equivalent al 10% de la inversió realitzada, amb un import màxim de 1.250,00€ per empresa.
La sol·licitud d’aquesta subvenció es contemplarà en l’imprès normalitzat que presenti el titular o representant legal per a la resta de bonificacions. Es tindran en compte la memòria tècnica i el pressupost detallat de la instal·lació presentats a tals efectes

Ordenança fotovoltaica: Incorporada a l’ordenança fiscal núm. 30: Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Ripoll (Bonificació IBI, ICIO i ajuts a empreses) i l’ordenança fiscal núm. 8: Impost sobre activitats econòmiques.

Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí.

Planejament urbanístic: Pla d’ordenació urbanística municipal POUM

Contacte: 972714142 – https://ripoll.cat/ripoll@ajripoll.cat 

Impuls de l’energia solar fotovoltaica al municipi de Sant Joan de les Abadesses. Descarrega el fulletó

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica Instància genèrica

Accés al tràmit de llicencia urbanística: Seu electrònica Instància genèrica

Bonificacions fiscals: 

De caràcter pregat via instància genèrica.

Requisit: Per a instal.lacions d’energia solar fotovoltaica que cobreixi com a mínim un 80% de l’energia consumida a l’immoble

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI):

Bonificació del 20 % de la quota de l’impost sobre béns immobles.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.

Les bonificacions anteriors tindran caràcter pregat, i es concediran per un període de CINC anys a partir de l’exercici següent a la presentació de la sol.licitud.

Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’ajuntament la sol·licitud de bonificació que s’especifica a l’article 9 de l’ ordenança per a la promoció de les instal.lacions d´autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Sant Joan de les Abadesses, abans del termini de 6 mesos a comptar des de la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO):

Bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions i obres en les que s´incorporin sistemes per a l´aprofitament tèrmic o elèctric de l´energia solar per l´autoconsum.

Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí.

Ordenança fotovoltaica: ORDENANÇA PER A LA PROMOCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Planejament urbanístic: Pla d’ordenació urbanística municipal POUM

Contacte: https://www.santjoandelesabadesses.cat ajuntament@santjoandelesabadesses.cat 972 720 100

Impuls de l’energia solar fotovoltaica al municipi de Setcases. Descarrega el fulletó

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Accés al tràmit de llicencia urbanística: Seu electrònica mitjançant instància genèrica

Bonificacions fiscals:

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO):

Bonificació del 10% de l’ICIO per a l’incorporació de sistemes d’aprofitament elèctric provinents de l’energia solar, degudament homologats per l’administració competent.

Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí.

Ordenança fotovoltaica: No en disposa

Planejament urbanístic: Normes subsidiaries urbanístiques municipals NNSS

Contacte: http://www.setcases.cat/info@setcases.cat – 972 136 089

Impuls de l’energia solar fotovoltaica al municipi de Toses. Descarrega el fulletó

Accés al tràmit de comunicació prèvia: Seu electrònica Instància genèrica

Accés al tràmit de llicencia urbanística: Seu electrònica Instància genèrica

Bonificacions fiscals:

De caràcter pregat via instància genèrica.

Impost sobre béns immobles (IBI):

  1. A) Bonificació del 50 %de la quota de l’impost sobre béns immobles. L’import de la bonificació no pot excedir les quantitats que s’hagin fixat depenent de la potència instal·lada.

< 1 kW

0,00 €/any 

≥ 1 kW i < 2 kW

200,00 €/any 

≥ 2 kW i < 3 kW

250,00 €/any 

≥ 3 kW i < 4 kW

325,00 €/any 

≥ 4 kW i < 5 kW

400,00 €/any

≥ 5 kW

450,00 €/any

  1. B) En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5%sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

Les bonificacions anteriors tindran caràcter pregat, i es concediran per un període de CINC anys a partir de l’exercici següent al que figuri en el document que acrediti la legalització de la instal·lació davant de la Generalitat de Catalunya.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres(ICIO):

Bonificació de fins al 90 % sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. El percentatge concret d’aquesta bonificació depèn de la potència instal·lada en la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.

< 1 kW

0,00%

≥ 1 kW i < 5 kW

90,00%

≥ 5 kW i < 15 kW

75,00% 

≥ 15 kW

0,00%

Trobaràs la darrera versió de les ordenances aquí.

Ordenança fotovoltaica: ORDENANÇA PER A LA PROMOCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPI DE TOSES

Planejament urbanístic: Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Vall de Ribes POUP

Contacte: http://www.toses.cat/Telèfon: 972 736 392 – ajuntament@toses.cat

Ordenança i documentació model per a la promoció d’instal.lacions fotovoltaiques en l’àmbit municipal. Podeu descarregar el model de:

Comunicació prèvia

Declaració responsable de l’empresa instal.ladora

Memòria tècnica

Enllaç: https://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/autoconsum-fotovoltaic/

Aquests tràmits generalment els realitza l‘empresa instal·ladora i s’inclouen amb el preu de la instal·lació en el conjunt de despeses relacionades amb la legalització.

Les instal·lacions generadores d’energia elèctrica d’autoconsum poden ser de dos tipus:

Sense excedents. Quan els dispositius físics instal·lats impedeixin la injecció alguna d’energia excedentària a la xarxa de transport o distribució. En aquest cas hi haurà un únic tipus de subjecte dels previstos a l’article 6 (LSE), que serà el subjecte consumidor.
Amb excedents. Quan les instal·lacions de generació puguin, a més de subministrar energia per a autoconsum, injectar energia excedentària a les xarxes de transport i distribució. En aquests casos hi haurà dos tipus de subjectes dels previstos a l’article 6 (LSE), el subjecte consumidor i el productor.

En funció de la potència de generació elèctrica, de la generació d’excedents i de la possible compensació, s’estableixen diferents casos de tramitació:.

1) Instal·lació d’autoconsum amb compensació d’excedents de fins a 100 kW
2) Instal·lació d’autoconsum amb compensació d’excedents fins a 15 kW en sòl urbanitzat
3) Instal·lació d’autoconsum sense excedents de més de 100 kW
4) Instal·lació d’autoconsum acollida a la venda d’excedents de 10kW a 100kW
5)Instal·lació d’autoconsum acollida a la venda d’excedents de més de 100 kW

En el cas d’instal.lacions domèstiques d’autoconsum generalment es tramitaran segons el supòsit 2) ja que es tractarà d’instal.lacions de menys de 15KW de potència i acollides a compensació d’excedents.

Els tràmits relacionats amb l’autoconsum davant la Generalitat de Catalunya es fan a través del Canal Empresa Tràmits Autoconsum.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/03_energia/Autoconsum/

Incentius a l’autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a sistemes tèrmics renovables en el sector residencial. (Convocatòria oberta)

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/ajuts-renovables-2022/