Novetats legislatives

nota novetats

ICF COMERÇ

Préstecs o lísings per a emprenedors, autònoms, microempreses i pime del sector comerç, artesania, moda i serveis relacionats.

L’ICF aporta els fons. Banc Sabadell i Caixa Bank comercialitzen els préstecs (i avaluen la viabilitat financera del projecte). L’ICF coordina l’oferta de finançament entre les entitats financeres, el Departament d’Empresa i Coneixement i els beneficiaris.

Per facilitar l’obtenció del finançament, les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 70% del capital pendent per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

Condicions financeres

Import: per autònoms mínim de 15.000€ i per pimes mínim de 25.000€. Import màxim de 100.000€ per sol·licitant.

Termini: 5 anys, amb 1 de carència inclòs.

Interès: Euríbor a 6 mesos més un diferencial de fins al 3,70%.

Comissió: per amortització anticipada de fins a l’1%.

Garanties: a determinar per l’entitat financera col·laboradora (CaixaBank i Banc Sabadell), en funció del projecte.

Sol·licitud

 1. Demana el teu préstec “ICF Comerç”.
 2. Un cop complimentada i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les indicacions a seguir.

La data límit per formalitzar operacions amb les entitats financeres és el 20/12/2018 (o fins exhaurir els fons)

APROVADA LA LLEI DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM (31/12/2017)

Al BOE del 25 d’octubre de 2017, s’ha publicat la nova Llei de reformes urgents del treball autònom, amb efectes des del 26 d’octubre de 2017, excepte algunes mesures que entraran en vigor en el 2018. Es contemplen modificacions en la tarifa plana de 50 euros, deduccions de les despeses de subministraments, com l’aigua, gas, electricitat i telefonia, compatibilitzar el 100% del treball per compte propi amb la pensió o millora de bonificacions per altes de familiars col-laboradors, entre altres mesures.

La nova Llei d’autònoms tracta de modificar alguns aspectes que regulen el treball autònom incorporant noves mesures que afecten la regulació de Seguretat Social (recàrrecs, bonificacions, etc.), cotització (elecció de bases, cotització parcial, etc.), protecció social (accident en itinerància), mesures que afecten l’IRPF (deduïbilitat de despeses de l’activitat) i conciliació de la vida familiar principalment.

La nova norma, aprovada ja pel Senat, va entrar en vigor al dia següent de la seva publicació al BOE, tot i que algunes mesures no estaran disponibles fins l’1 de gener de 2018.

El nou text articula mesures dirigides a facilitar la cotització a la Seguretat Social, reduir les càrregues administratives dels professionals autònoms, afavorir la conciliació entre la vida laboral i familiar i facilitar la formació professional per a l’ocupació del col-lectiu.

A continuació fem un recull de les novetats més destacables de les mesures aprovades:

Enllaços relacionats: BOE.es – Document BOE-A-2017-12207

SUBVENCIONS PER AFAVORIR L’AUTOOCUPACIÓ DE JOVES INSCRITS AL PROGRAMA GARANTIA JUVENIL ANY 2017

TSF/2223/2017 per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2017.

La subvenció consisteix en un import fix de 9.100 euros per a cada jove que es doni d’alta al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos ininterromputs per garantir-li uns ingressos mínims a l’inici de la seva activitat econòmica.

Poden sol·licitar aquests ajuts els joves, que han d’estar inscrit al programa de Garantia Juvenil, que s’hagin donat d’alta com a treballadors autònoms des de l’1 de setembre de 2016 fins a 10 d’octubre de 2017.

El formulari de sol·licitud es pot obtenir i s’ha de presentar electrònicament, al Canal Empresa (http://canalempresa.cat), a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i a l’apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 d’octubre de 2017.

SUBVENCIONS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L’ARTESANIA I LA MODA 

Organisme atorgant
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
Objecte
Obrir la convocatòria per la concessió de les subvencions a les empreses del comerç al detall, dels serveis, l’artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.
Beneficiaris
Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:
Tallers mecànics.
Serveis fotogràfics.
Copisteries i arts gràfiques.
Serveis de reparacions.
Agències de viatges detallistes.
Tintoreria i bugaderies.
Perruqueria i salons d’estètica i bellesa.
Bars i restaurants.
Serveis de menjar preparat i càtering.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal (DOGC núm. 6786 de 12.1.2015). S’exclou expressament l’artesania alimentària.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de moda aquelles que comprenen activitats intensives en disseny i creativitat, els seus productes i serveis estan subjectes a una renovació constant i es vinculen a l’equipament de la persona.

Accions subvencionables
Programes:

1. Programa per la participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals a Catalunya.

2. Programa per a la transformació digital.

3. Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

4. Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans

Despeses subvencionables
Annex 2 de les Bases.
Requisits
Els/les beneficiaris/àries que sol·licitin la subvenció en el marc dels programes que es detallen a continuació han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.
Termini de realització
El període d’execució de l’acció objecte de subvenció s’ha de realitzar de manera efectiva durant l’any 2017.
Dotació pressupostària
3.500.000,00 euros
Quantia
La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.

Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, quan siguin aplicables, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries.

Lloc de presentació
Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresaweb.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat).

Termini de presentació
El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença el dia 18 de setembre de 2017 i acaba el dia 18 d’octubre de 2017.
Normativa

CAPITALCOOP 2017

Subvencions a l’import de l’aportació

La subvenció finançarà fins al 33,34 % de l’import de l’aportació  destinada a la capitalització de la cooperativa o societat laboral, no remunerada, amb un import màxim de 2.000.-€ per soci. L’aportació mínima de capital ha de ser d’un import de 4.500.-€ euros, dels quals s’ha d’haver desemborsat efectivament al compte de la cooperativa o societat laboral un mínim de 3.000.- € abans de la sol·licitud de la subvenció.

 Subvencions als interessos o cost financer associat al préstec

La subvenció finançarà la reducció del tipus d’interès fixat per l’entitat de crèdit que concedeix el préstec en 3,5 punts, fins un màxim de 500 € per persona física o jurídica.

 L’àmbit temporal de la subvenció: 01-11-2016  al  31-10-2017

On i com se sol·licitarà l’ajut Capitalcoop?

 • El termini de presentació de sol·licituds: 24-06-2017  fins el 31-10-2017.
 • Els formularis de sol·licitud i tota la informació relacionada amb la documentació i els requisits per accedir a les subvencions en el web del Canal Empresa.

SUBVENCIONS PER ADQUISICIÓ D’EMPRESES

Has comprat o tens previst comprar una empresa del sector del comerç, serveis, artesania o moda? Sol·licita-la i aconsegueix fins a 3.000€! 

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya ha publicat les subvencions al comerç 2016 en les quals s’ha previst la subvenció d’adquisicions d’empreses durant el 2016 (Programa 2).

Destinataris:
Empreses, físiques i jurídiques del sector del comerç, serveis, artesania o moda, que volen realitzar una compra-venda d’un establiment comercial a peu de carrer mantenint la línia de negoci.

S’entenen com empreses de serveis, les següents activitats: 

Tallers mecànics

Serveis fotogràfics

Copisteries i arts gràfiques

Serveis de reparacions

Agències de viatges detallistes

Tintoreria i bugaderies

Perruqueria i salons d’estètica i bellesa

Bars i restaurants

Serveis de menjar preparat i càtering

Es requerirà que el contracte de compra-venda s’emmarqui dins de l’exercici 2016.

Despeses subvencionables:

Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa.
Les despeses derivades de l’obertura de l’establiment (obres, projecte d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors, etc.).

Quantia de la subvenció:

Es subvencionarà fins el 50% de la despesa documentada de compra-venda del negoci, amb un màxim de 3.000€ i sempre i quan la inversió mínima del projecte sigui de 1.000€.

Termini de sol·licitud:

Es podran presentar sol·licituds fins a l’exhauriment del pressupost destinat, amb límit de 31 de desembre de 2016. La tramitació de les sol·licituds procedirà per odre cronològic.

Tramitació:
El Centre de Reempresa de Catalunya no tramitarà les sol·licituds de les subvencions. Tot i això, poseu-vos en contacte amb el vostre Punt d’Atenció perquè us informin de les opcions disponibles.

Podeu trobar més informació aquí!

http://ccam.cat/ca/Cos/serveistramits:incentius:subvencions2015
Gestiona les teves subscripcions

SUBVENCIONS PER ALS AUTÒNOMS QUE CONTRACTIN JOVES INSCRITS A GARANTIA JUVENIL

Ampliació del pressupost de les subvencions per autònoms, cooperatives o entitats de l’economia social que contractin joves del programa Garantia Juvenil.

Els ajuts Línia B consisteixen en una subvenció als autònoms , d’empreses i entitats de l’economia social i cooperativa que contractin joves inscrits a la Garantia Juvenil durant un mínim de 6 mesos.

L’ajut consisteix a fer un contracte durant un mínim de 6 mesos i un màxim de 12 i rebre un ajut de fins a 9.080 euros.

Els joves contractats han de complir amb els requisits  del programa de la Garantia Juvenil i constar-hi inscrits amb anterioritat a la formalització del contracte. Enllaç inscripció al Programa Garantia Juvenil. 

Quantia de la subvenció

Mesos   Import
6            4.540,20
7            5.188.80
8            5.837,40
9            6.486,00
10           7.134,60
11           7.783,20
12          9.080,40

Termini de sol·licitud

El termini per sol·licitar la subvenció és del 26 de setembre del 2015 al 31 d’octubre de 2016.

Més informació

Us podeu posar en contacte amb nosaltres i podeu consultar tota la informació sobre aquest ajuts en aquest enllaç. 

ORDRE EMO/298/2015, de 16 de setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l’economia social i cooperativa, i s’obre la convocatòria plurianual per als anys 2015 i 2016.

EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA I/O INNOVADORA

Suport a l’activitat empresarial

És un ajut a fons perdut per a empreses de la demarcació de Girona que tinguin entre un i cinc anys d’antiguitat i que siguin de base tecnològica i/o tinguin un component innovador. Amb un doble objectiu, d’una banda, impulsar la contractació de personal i d’altra banda, afavorir actuacions que fomentin o millorin la innovació a les empreses.

S’entén com a empreses de base tecnològica (EBT) aquelles empreses amb estratègia de negoci o activitat basada en el domini intensiu del coneixement tecnològic, que apliquen aquest coneixement de forma sistemàtica i contínua per a la generació de nous productes, processos o serveis.

S’entén per component innovadora qualsevol procés, sistema o activitat que té com a objectiu introduir productes o processos nous o millorats que incrementin la productivitat.

A qui s’adreça?

Empreses de base tecnològica i/o innovadores de la demarcació gironina d’entre 1 i 5 anys d’antiguitat, que tinguin el centre de treball i el domicili fiscal a la província.

Termini:

El termini de presentació és del 23 de març al 16 d’abril de 2016.

Tota la informació a:

LÍNIA EMPRÈN 2015

Ampliació del termini de la Línia Emprèn 2015 de finançament per a emprenedors, autònoms i comerços

Aquesta línia de finançament de la Generalitat de Catalunya permet accedir a préstecs d’entre 10.000 i 100.000 euros per a finançar projectes d’inversió i/o circulant per a emprenedors, autònoms i petites empreses.

S’ha ampliat el termini d’aquesta línia de finançament fins el 30 de setembre de 2016.

+ info aquí

EMPRESES I FORMACIÓ CONTÍNUA

Percentatges de crèdit per aplicar a accions de formació contínua

S’ha publicat la “Llei 48/2015: LLei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016”, on es publiquen els percentatges de crèdit que disposen les empreses per aplicar al desenvolupament d’accions de formació contínua durant l’exercici 2016.

imatge taula crèdit formació

                         * taula

Les empreses de nova creació o amb obertura de nous centres de treball durant el 2016, sempre que incorporin a la seva plantilla nous treballadors, disposaran de 65 € per treballador.

+ info aquí.

AUTÒNOMS

Mesures relatives a les bonificacions de la quota d’autònoms

 • Queda fixada definitivament la tarifa plana en 50 euros per les quotes que s’acullin a la base mínima de cotització, durant els primer sis mesos d’activitat. Per la resta s’aplicarà la bonificació del 80%, com fins ara.
 • Els autònoms que contractin personal podran mantenir les bonificacions.
 • Els autònoms col•laboradors amplien el període de bonificació en 6 mesos més (de 18 a 24 mesos) , amb una bonificació del 25%.

+ info aquí.

 

AUTOOCUPACIÓ

Mesures per al foment de l’autoocupació entre persones que estan cobrant l’atur

 • Es permet dedicar el 100% de la capitalització de l’atur a la inversió necessària per a l’inici d’una activitat autònoma  a persones de qualsevol edat i no als menors de 30 anys com fins ara.
 • També es podrà capitalitzar per aportacions al capital social d’una societat mercantil de nova creació (sempre que es tingui el control efectiu de l’empresa) i per cobrir despeses de constitució o assessorament (fins al 15%).
 • Els autònoms de qualsevol edat podran compatibilitzar l’alta en el RETA amb la prestació d’atur durant 9 mesos, aquest dret només el podien gaudir els menors de 30 anys.
 • Una persona a l’atur que comenci una activitat com a autònoma, podrà sol•licitar de nou el cobrament del que li resti de prestació fins a 5 anys desprès de la data d’inici de l’activitat, fins ara era fins a 2 anys, sempre que les causes de la baixa de l’activitat siguin econòmiques o organitzatives.

+ info aquí.

 

GARANTIA JUVENIL

Subvencions per als joves de la Garantia Juvenil mitjançant el treball autònom i l’economia social i cooperativa

Linia a) Les persones d’entre 16 i 29 anys inscrites a la Garantia Juvenil  i que s’estableixin com a autònoms durant un mínim de 12 mesos podran rebre una subvenció directa que supera els 9.000 euros

Linia b) Els autònoms, les cooperatives i les entitats de l’economia social que incorporin aturats d’aquest col•lectiu també accediran a ajuts d’entre els 4.500 i els 9.100 euros, segons la durada dels contractes.

Qui vulgui accedir a les subvencions les pot sol•licitar fins el 31 d’octubre de 2016.

+ info aquí.

COOPERATIVES

Procediment express de creació de cooperatives

El departament d’Empresa i Ocupació ha aprovat els models d’estatuts per fer efectiu el procediment exprés de creació de cooperatives.

Les cooperatives agràries, de consumidors i usuaris, de serveis i de treball associat amb un nombre de socis no superior a deu poden quedar inscrites en el Registre de Cooperatives en 2 dies hàbils.

+ info aquí.

PENSIONS

Aplicació per a calcular la pensió de jubilació

Podeu calcular la vostra pensió de jubilació a través de l’aplicació on-line de la web oficial de la Seguretat social, teniu l’enllaç aquí.