PROGRAMA D’EMPRENEDORIA RURAL AL RIPOLLÈS GES BISAURA

Publicat per Agència de Desenvolupament del Ripollès el

L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura organitza el “Programa d’Emprenedoria Rural al Ripollès Ges Bisaura” amb l’objectiu de recolzar iniciatives i projectes emprenedors de l’àmbit d’actuació de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i així afavorir la creació de llocs de treball, la fixació de la població al territori i la potenciació de la cultura emprenedora.

Objecte del programa

L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura organitza el“Programa d’Emprenedoria Rural al Ripollès Ges Bisaura”amb l’objectiu de recolzar iniciatives i projectes emprenedors de l’àmbit d’actuació de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i així afavorir la creació de llocs de treball, la fixació de la població al territori i la potenciació de la cultura emprenedora.
Aquesta iniciativa està impulsada per CaixaBank, que ha posat en marxa el programa Terra d’Oportunitats amb l’objectiu de reforçar el seu compromís amb els entorns rurals a través de la col·laboració amb els Grups d’Acció Local.

Descripció del programa

Es seleccionaran 4 projectes que obtindran un servei valorat per un import de 1.000,00 euros, IVA inclòs. En el cas que l’acció sobrepassi aquest import, serà l’empresa o persona física la que assumirà la diferència fins arribar al total.
El servei serà escollit per l’empresa o persona física d’acord a les seves necessitats, dins dels següents àmbits:

 • Espai web i presència a Internet
 • Gestió de les Xarxes Socials
 • Comunicació i màrqueting
 • Creació de marca corporativa
 • Assessorament econòmic

Se’n valoraran d’altres en el cas que l’empresa ho sol·liciti i ho justifiqui adequadament.

A més, aquests quatres projectes s’incorporaran durant sis mesos a la Incubadora Rural, un programa de formació i acompanyament impulsat per Caixabank amb col·laboració de Rural Talent, i que constarà del següent:

 • Revisió del pla de negoci, expansió, xarxes de distribució i comercialització
 • Sessió de treball amb empreses referents del sector
 • Microfinances
 • Pla de difusió, màrqueting digital i comunicació

La resta de candidatures presentades s’incorporaran als programes formatius i d’acompanyament de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.

Públic objectiu del programa

El programa es dirigeix a projectes emprenedors que compleixin amb l’objectiu d’aquest.
Els projectes han de ser presentats per persones físiques o empreses que, independentment de la seva forma jurídica (autònoms, societats limitades, societats civils, cooperatives, SAT, etc.), compleixin els següents requisits:

 • Que el projecte es trobi situat a l’àmbit d’actuació de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura. En cas de ser projectes d’emprenedoria de nova creació, hauran de registrar-se en un termini de tres mesos a partir de la presentació de la candidatura.
 • Que el projecte sigui de nova creació o d’antiguitat inferior a 5 anys i una facturació inferior a 150.000 euros.
 • Ubicats en municipis amb una població inferior als 10.000 habitants.
 • Projectes que s’emmarquin dins alguna d’aquestes tipologies:
  • Projectes productius amb creació d’ocupació
  • Projectes d’innovació productiva
  • Projectes d’obertura de negocis comercials, en especial els que atenen necessitats bàsiques
  • Projectes que serveixin per augmentar el valor afegit del producte final.

Els projectes podran ser de diferents sectors: agroalimentari, ramader, agricultura ecològica, energia, forestal, turisme, serveis a la població, artesania, etc.

Àmbit d’actuació i termini d’execució

Les empreses o persones físiques sol·licitants han de tenir la seu o delegació permanent en l’àmbit d’actuació de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i l’activitat proposada ha d’estar circumscrita en el mateix àmbit.
Els projectes s’executaran abans del 31 de març de 2023. Podran estar en procés d’execució
en el moment de presentar la candidatura a la convocatòria.

Presentació de candidatures i documentació a presentar

Per a poder-se presentar a la candidatura, cal procedir de la següent manera:
Descarregar i omplir el MODEL DE CANDIDATURA i signar el document de DECLARACIÓ RESPONSABLE de compliment dels requisits. Els documents es troben disponibles al web www.ripollesgesbisaura.org
Tramitar la sol·licitud omplint una instància genèrica a través de la seu electrònica de l’Associació adjuntant-hi la documentació anterior.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 23 de gener de 2023 i finalitza el 23 de febrer de 2023, a les 23:59 hores.

No s’acceptaran sol·licituds que no estiguin degudament omplertes o presentades per altres vies o fora de termini.

Criteris de valoració

Tots els projectes hauran de complir amb els requisits descrits anteriorment. Tanmateix, es valoraran els següents criteris:

 • Qualitat i coherència del projecte amb els resultats previstos (Màxim 20 punts). Es prioritzaran els projectes més ben detallats i els que sol·licitin un servei més ben definit, amb uns objectius clars.
 • Utilitat: resposta a una necessitat clarament identificada i ajustada al context actual i en línia amb l’objectiu del programa (Màxim 20 punts).
 • Vinculació del projecte amb els objectius específics de l’Estratègia de Desenvolupament Local de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura (Màxim 20 punts):
  • Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica
  • Promocionar els productes agroalimentaris de qualitat
  • Afavorir el consum de proximitat
  • Promoció de la cooperació interempresarial

Avaluació i selecció dels projectes

Els projectes seran avaluats pel personal tècnic de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i aprovats per la seva Junta Directiva o per Resolució de Presidència, si s’escau.
Els resultats de l’avaluació i la selecció dels projectes presentats es publicaran al webwww.ripollesgesbisaura.orgi es comunicaran via notificació electrònica a totes les empreses o persones físiques presentades.

Altres disposicions

La presentació de sol·licituds predisposa l’acceptació de les condicions del programa.
De produir-se incompliment, l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura es reserva el dret de procedir com s’estimi convenient.
Qualsevol qüestió que pugui sorgir de la interpretació o aplicació d’aquestes condicions serà resolta per l’Associació, que es reserva el dret a modificar, per causes justificades, les condiciones del programa en qualsevol moment. Qualsevol modificació serà publicada al web corresponent.
L’Associació no serà titular ni dels projectes presentats ni dels realitzats, ja que la titularitat d’aquests serà en exclusiva de l’empresa o persona física beneficiària.
Ni l’Associació, ni qualsevol de les empreses impulsores de la iniciativa no es responsabilitzarà de cap reclamació o conseqüència adversa que pugui generar-se de forma directa o indirecta en l’execució del projecte, i pot emprendre les accions legals oportunes en cas de veure’s afectat per les mateixes.
Per a qualsevol consulta addicional es podrà contactar a través de la seu electrònica de l’Associació Leader de Ripollès Ges Bisaura (www.ripollesgesbisaura.org) especificant a l’assumpte“Programa d’Emprenedoria Rural al Ripollès Ges Bisaura”.

Seguiment i justificació del programa

Les persones beneficiàries es comprometen a presentar informació tècnica i financera sol·licitada per l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura per a la verificació o control de l’execució del programa, en els terminis i forma que demani l’Associació.
En el cas que durant el desenvolupament del programa es produeixin circumstàncies que ocasionin modificacions substancials o significatives del projecte presentat, com ara en les dates d’execució, el pressupost o les que es considerin importants, s’hauran de comunicar a l’Associació per tal que aquesta ho autoritzi.

Comunicació

La imatge de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura s’incorporarà a tots els elements i accions que es realitzin en el marc del projecte, com per exemple a actes de presentació, invitacions, notes de premsa, cartells, fullets, vídeos i en tota menció divulgativa del projecte.
L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura podrà fer ús informatiu dels projectes seleccionats.

Altres disposicions

La presentació de sol·licituds predisposa l’acceptació de les condicions del programa.

De produirse incompliment, l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura es reserva el dret de procedir com s’estimi convenient.

Qualsevol qüestió que pugui sorgir de la interpretació o aplicació d’aquestes condicions serà resolta per l’Associació, que es reserva el dret a modificar, per causes justificades, les condiciones del programa en qualsevol moment. Qualsevol modificació serà publicada a la web corresponent.

L’Associació no serà titular ni dels projectes presentats ni dels realitzats, ja que la titularitat d’aquests serà en exclusiva de l’empresa o persona física beneficiària.

Ni l’Associació, ni qualsevol de les empreses impulsores de la iniciativa no es responsabilitzarà de cap reclamació o conseqüència adversa que pugui generarse de forma directa o indirecta en l’execució del projecte i pot emprendre les accions legals oportunes en cas de veure’s afectat per les mateixes.

Per a qualsevol consulta addicional es podrà contactar a través de la seu electrònica de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura (www.ripollesgesbisaura.org) especificant a l’assumpte Programad’EmprenedoriaRuralalRipollès Ges Bisaura”

 

Trobareu tota la informació a l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura

Categories: Actualitat