ATENCIÓ. CONFINAMENT PERIMETRAL DEL RIPOLLÈS

Publicat per Agència de Desenvolupament del Ripollès el

RESOLUCIÓ SLT/3397/2020, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès.

De la Resolució s’extreu la següent informació:

 

LIMITACIÓ D’ENTRADA I SORTIDA DE PERSONES DEL TERRITORI COMARCAL

Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius següents:

 1. a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 2. b) Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 3. c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
 4. d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada.
 5. e) Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S’hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 6. f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 7. g) Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 8. h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 9. i) Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
 10. j) Exercici del dret de manifestació i de participació política.
 11. k) A causa de força major o situació de necessitat.
 12. l) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.

En el període comprès entre el dia 23 de desembre de 2020 i el dia 6 de gener de 2021, ambdós inclosos, NO estan autoritzats els desplaçaments d’entrada i sortida de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès per anar i tornar al lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin per a visitar-los.

No està sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit. Sempre està permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

 

MESURES DE RESTRICCIÓ DE LA MOBILITAT NOCTURNA

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

S’exclouen d’aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament.

 

REUNIONS I/O TROBADES FAMILIARS I DE CARACTER SOCIAL

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

Les trobades amb familiars o persones properes per a la celebració dels àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021 queden condicionades al fet que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència.

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació i de participació política.

 

EMPRESES DE SERVEIS I COMERÇ MINORISTA

La prestació de serveis s’ha de fer sempre que sigui possible, sense contacte físic amb el clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.

Se suspèn l’obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials, excepte els dedicats alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdia i centres de veterinària.

L’obertura al públic està condicionada a:

 1. a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats.
 2. b) Que se’n redueixi al 30% l’aforament permès per llicència o autorització de l’activitat.

 

ACTIVITATS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Se suspèn l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment.

Resten exclosos d’aquesta suspensió:

– Els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients allotjats, sense perjudici que també puguin prestar serveis de lliurament a domicili o recollida a l’establiment.

– Els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi els serveis de menjador de caràcter social.

– Altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.

– En les àrees de servei d’autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament al mateix establiment amb l’excepció dels serveis de restauració per a transportistes professionals en ruta i sempre aplicant de manera rigorosa les mesures higièniques i de seguretat establertes en el pla sectorial de restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

 

ENTRADA EN VIGOR I TERMINI

Des d’avui dia 23/12/20 fins el 06/01/20. Aquestes mesures s’avaluaran amb un nou informe.

Mes informació cliqueu aquí

La imagen puede contener: texto que dice "desembre de 2020 Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a la Cerdanya i el Ripollès a partir del 23 de desembre. Activitats socials ९००००० persones Confinament perimetral 6persones LaCerdanyai |Ripolles: siteaamaspersnespropet Goetinament Confinament 22:00hales06:00h mmymy Treball 23:001 Teletreball, excepte possible Suspesos: congressos. Esport Instal Tancades 800 m² 30% comercials establiments Restauració excepte er domicili ola recollida l'establiment Culturai activitats recreatives 33% Kond Actes religiosos 30% capacitat total Vigents del de desembre de 2020 l'11 de gener de 2021 Per més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus Generalitat de Catalunya /Salut"
Categories: Actualitat