PRESENTACIÓ I BALANÇ SEMESTRAL DE L’OFICINA D’ATENCIÓ ENERGÈTICA DEL RIPOLLÈS

Publicat per Agència de Desenvolupament del Ripollès el

Algunes de les dades més rellevants de l’OAE durant aquest primer semestre del 2018.

Antecedents

És innegable que hi ha un desconeixement generalitzat referent a les contractacions dels subministraments domèstics bàsics: aigua, llum i gas; els conceptes i dades de les factures són desconeguts per a una majoria que, sense adonar-se’n, paga més del compte, quan en realitat, molts estan mancats dels recursos necessaris i la pressió comercial agressiva d’algunes empreses energètiques encara ho complica més.

Sovint, degut a situacions d’impagament de factures, la problemàtica s’agreuja i es prolonga en el temps perquè ja no es poden assumir. Davant la impotència o incapacitat de liquidar les factures pendents, freqüentment s’opta per canviar de pis de lloguer deixant al darrere una herència de factures impagades que són una pesada càrrega per a propietaris, per a les mateixes empreses elèctriques i per als futurs inquilins. Tot plegat complica encara més la difícil però necessària millora dels habitatges, que poc a poc van degradant-se per falta d’inversió.

En la majora de casos s’hauria pogut disminuir la situació d’insolvència del consumidor amb un acompanyament apropiat que l’ajudés a una millor administració energètica de la llar i a una bona aplicació dels recursos assistencials que estableix la normativa legal vigent (tramitació de bons socials, millores en les contractacions, etc).

L’any 2017, l’equip tècnic de gestió energètica de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès va dirigir un primer assaig per aportar solucions tècniques a aquesta problemàtica de la pobresa energètica al Ripollès. La contractació d’una persona durant el primer semestre del 2017 mitjançant conveni amb el SOC i el Consorci de Benestar Social va permetre d’engegar un projecte pilot d’auditories en 6 llars d’usuaris dels Serveis Socials a Ripoll i un pis de l’Ajuntament d’aquesta mateixa població. A finals del període 18 famílies més van iniciar el mateix procés.

Malgrat les limitacions, l’experiència obtinguda va fer veure les potencialitats d’aquest servei com a suport tècnic als Serveis Socials, que cada dia s‘enfronten amb aquesta problemàtica que els desborda.

Obertura de l’Oficina d’atenció energètica

A partir d’aquí pren cos el projecte de consolidar i ampliar el servei com a Oficina d’Atenció Energètica del Ripollès. Des de febrer de 2018, amb el mateix sistema de finançament i col·laboració amb el SOC i CBS del Ripollès, s’ha pogut contractar dues persones per a continuar desenvolupant el treball iniciat al 2017. Ampliant així les possibilitats de servei a un sector més ampli de la  ciutadania també necessitada d’assessorament en temes energètics i contractació dels subministraments, a través de l’Oficina oberta setmanalment (1 dia i mig) a l’Ajuntament de Ripoll i, mensualment (mig dia), als ajuntaments de Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser i Sant  Joan de les Abadesses.

Tenint present que la pobresa energètica és alhora efecte i causa de mancances que es pateixen en tots els àmbits de la vida de les famílies (salut, educació, exclusió social…) a l’OAE intentem entrar en relació amb els diferents àmbits dels serveis civils (Ajuntaments, CBS, Creu Roja, Càritas, CAP, Servei de defensa del consumidor…). Des del diàleg i la col·laboració es fa més possible de trobar solucions raonables a problemes tan complexos. També ens fem presents i participem en fòrums i taules de treball amb els diferents agents implicats en l’àmbit català per estar al dia d’experiències positives i útils en altres zones i que també són aplicables a la nostra comarca.

Alguns dels objectius que hem perseguit amb el treball fet són:

 • Ajudar a millorar l’eficiència energètica a les llars més vulnerables (mitjançant substitució de bombetes poc eficients, instal·lació de borlets, detecció de consums incontrolats, correcció de mals hàbits de gestió energètica, etc)
 • Educar en estalvi i eficiència energètiques en el conjunt de la ciutadania.
 • Revisar les condicions de contractació per adaptar-les a les necessitats i possibilitats específiques de cada llar.
 • Ajudar a accedir a les bonificacions socials a tots aquells qui en reuneixen les condicions requerides.
 • Ajudar els més necessitats econòmicament a rebaixar el cost de les factures energètiques, en la mesura que sigui possible, evitant caure en la insalubritat.

 

Resultats semestrals

Tot seguit oferim, a tall de resum, algunes dades relatives a l’activitat de l’OAE fins a la fi del primer semestre del 2018.

Nº d’unitats familiars ateses segons zones del Ripollès:

Si bé es mesura el nombre de casos atesos en 87 unitats familiars (habitatges), cal remarcar que el nombre total de persones beneficiàries ha estat de 162. Entre elles hi ha força famílies mitjanes i nombroses, però també persones grans soles o en parella, tots ells amb recursos molt limitats o també alguns d’ells amb procés d’acumulació de deutes.

Campdevànol                                                              10        (0.72%)[1]

Camprodon                                                                  11        (1.02%)

Ribes de Freser                                                           10        (1.25%)

Ripoll*                                                                           39        (0.87%)

Sant Joan de les Abadesses                                    17        (1.17%)

Total Ripollès                                                               87        (0.8 %)

 • En relació a nº de primers habitatges/municipi (Dades Idescat)

*Inicialment es varen plantejar 2 punts d’atenció a Ripoll i es pretenia poder atendre directament al CBS a tots els seus usuaris. El fet de disposar de més facilitats per poder atendre directament als usuaris a l’OAE de l’Ajuntament i les obres efectuades al Consell Comarcal, han fet que la majoria de casos s’atenguin directament a l’oficina situada a l’Ajuntament; ja sigui en horaris d’atenció al públic o amb cita concertada els divendres. El fet que l’obertura de l’oficina  a Ripoll sigui dos dies setmanalment ha propiciat que hi vinguin usuaris d’altres punts del Ripollès, on només s’hi pot anar un matí al mes.

 

Procedència dels usuaris del servei d’atenció energètica:

L’oficina d’atenció energètica ofereix atenció oberta a la ciutadania en general. La majoria de casos es tracta de derivacions directes de serveis socials, tot i que aquest primer semestre un 30% dels casos atesos han estat persones que s’han adreçat directament a l’OAE.

Convocats pels treballadors socials des del CBS                       58        (67%)

Han vingut per pròpia iniciativa                                      25        (29%)

Encàrrecs des de serveis municipals                             3          (3%)

Convocatòria Creu Roja Vall de Camprodon                   1          (1%)

Total                                                                           87        (100%)

Nivells d’actuació:

El nivell d’actuació és variable en funció de la problemàtica específica de cada cas, moltes vegades és suficient amb una comprovació de la facturació i una orientació general sobre com poden estalviar energèticament. Quan la situació ho requereix, el nivell d’atenció es personalitza molt més, amb una anàlisi detallada de cada cas i si és necessari, amb visita i intervencions al propi domicili. Podem destacar, que en molts casos és necessari i imprescindible, un acompanyament en la tramitació de canvis de tarifa i preparació de la documentació requerida per a tal efecte (especialment per a les demandes del Bo social). Sense aquest acompanyament, en molts casos, les propostes no s’acabarien aplicant per la dificultat de tot el procés.

Orientació general i educació en estalvi energètic                                 73

Assessorament particularitzat                                                                  32

Tramitació de documentació                                                                     18

Visites d’avaluació i millora energètica en domicilis     (any 2017)        7

                                                                           (any 2018 fins 6/9/18)      13

                                                    (any 2018 previstes a partir 6/9/18)     48*

*Es preveu poder donar sortida a totes aquestes visites mitjançant les auditories externes facilitades per la subvenció de la Diputació de Girona.

 

Situació actual dels procediments en què s’està treballant:

Actualment, ja es poden donar per finalitzats 13 acompanyaments, 8 més es troben en una fase final d’avaluació dels resultats i el gran gruix dels casos es troba en una fase d’anàlisi, redacció de propostes i tramitació de millores.

Fase inicial                                                                    19

Presa de dades                                                             14

Anàlisi de dades i propostes de millora                    32

Tramitació de documentació per millora de

contractacions o sol·licitud de Bons socials.           18

Avaluació de resultats                                                    8

Procediments finalitzats                                               13

Inversió

Mitjançat una subvenció de la Diputació de Girona vam fer una compra de bombetes LED, borlet, ribets, programadors horaris, etc…, per un import total de 966 €, que amb un cost mitjà d’uns 50€ per habitatge hem instal·lat gratuïtament a les llars més necessitades, diversament segons les necessitats específiques de cadascuna.

Aquesta subvenció ha cobert les necessitats del material instal·lat aquest primer semestre del 2018. Faltarà nou finançament per a la nova compra del material que caldrà instal·lar a les noves llars pendents de visitar ja a partir d’ara.

 

Estalvis i millores que es realitzen

A continuació es descriu les tipologies d’actuacions realitzades i l’estalvi que suposa per a les famílies:

 • Millora en eficiència de l’enllumenat i aïllaments en finestres i portes: No significa grans estalvis al cap de l’any, però són intervencions que milloren el benestar i el rendiment en l’estudi. La reducció del consum de les bombetes permet ajustar més a la baixa la potència contractada.
 • Contractació de tarifa PVPC elèctrica, especialment, quan és necessari per a sol·licitar el Bo social. Tot i que normalment significa un petit estalvi respecte a les elèctriques del mercat lliure, si l’estalvi no és significatiu per a l’usuari, tendim a prioritzar sempre les empreses locals del nostre territori.
 • Contractació de discriminació horària (DH) quan és adient als horaris i usos familiars.
 • Reducció de la potència contractada: pot ser un estalvi significatiu en pobresa energètica, si bé cal aplicar-lo amb prudència perquè els costos de tornar a pujar el nivell de potència poden ser elevats.
 • Aplicació de Bo social (25-40-50%) d’electricitat: és un dels estalvis més significatius. Fins ara hem tingut grans dificultats en les tramitacions per “defectes de forma” segons la companyia de referència. El procés és molt complicat i dóna la impressió que es dediquen a posar-hi traves extra.
 • Aplicació Cànon social ACA: normalment té poca rellevància en l’estalvi final.
 • Aplicació de bonificacions socials municipals a l’aigua. Cada municipi té una normativa pròpia i diversa.
 • Adequació dels trams de consum d’aigua al nombre real d’empadronats  al domicili: Té especial importància per a les famílies nombroses.
 • Eliminació de serveis contractats o imposats innecessàriament en contractes de lliure mercat d’electricitat i de gas: Pot ser un estalvi significatiu. Ho trobem en casos puntuals a la comarca.

Sumant els diferents estalvis possibles, cada llar fàcilment pot estalviar anualment una mitjana d’entre 200 i 300 €, quantitat significativa per a les famílies més vulnerables..

En alguns casos, més important que l’estalvi econòmic que poden arribar a tenir, ho serà l’augment en benestar: temperatura més elevada, menor humitat ambiental, millor il·luminació.

Globalment, per cada unitat familiar o llar calculem:

 • una inversió mitjana en cada unitat familiar o llar de                 27,55 €
 • un estalvi anual en cada unitat familiar o llar de                       230,15 €
 • un temps d’amortització de                                              1,29 mesos

Conclusions

La realitat social i familiar de les persones que són objecte dels serveis que oferim fa que molt sovint l’ajuda feta, ni que sigui puntual o petita, és valorada molt positivament, ja que els permet tenir un millor coneixement d’allò que gestionen i no es troben tan sols ni sense recursos.

Més enllà de l’ajut tècnic energèticament parlant, sovint cal que intervinguem per resoldre temes colaterals però relacionats que, sense una ajuda exterior queden enquistats.

L’experiència ens fa veure que el treball que fem i el que fa l’equip del CBS es necessiten l’un a l’altre. En certa manera som complement del treball que fa l’equip del CBS. Però també som un servei tècnic d’informació de l’àmbit de l’ús just i eficaç de l’energia amb una funció pedagògica entre la ciutadania. Al nostre entendre són els dos vessants de l’Oficina d’atenció energètica: l’un més assistencial, en el marc de la pobresa energètica, realitzat en ajut i complement al treball dels treballadors socials del CBS i l’altre més informatiu, divulgador i pedagògic com a servei a demandes diverses de la ciutadania en general.

De moment, els números i abast del treball fet són petits perquè ha calgut dedicar temps a la formació de les persones que hi treballen, a definir els mètodes i protocols de treball, relació amb les empreses del sector, organitzar la informació i intentar fer efectiva la difícil tramitació de documentació, tema molt qüestionat actualment en l’àmbit de tot l’Estat espanyol.

[1] En relació a nº de primers habitatges/municipi ((Dades Idescat).

Categories: Actualitat