Plec de clàusules administratives particulars

Publicat per Agència de Desenvolupament del Ripollès el

Expedient contractació subministrament per l’Aula d’Hostaleria.

Contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent del contracte de subministrament anomenatServei de Catering vinculat a institucions públiques“.

Els plecs de prescripcions tècniques es troben a la disposició dels interessats a la seu del Consorci Ripollès Desenvolupament, en horari d’oficina.

alt

Categories: Consorci