Plec de clàusules administratives particulars

Expedient contractació subministrament per l’Aula d’Hostaleria. Contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent del contracte de subministrament anomenat “Servei de Catering vinculat a institucions públiques“. Els plecs de prescripcions tècniques es troben a la disposició dels interessats a la seu del Consorci Ripollès Saber més…