Agència de l’ Energia del Ripollès

L’Agència de l’Energia del Ripollès té com a objectius potenciar la millora de polítiques d’estalvi i eficiència energètica en empreses (públiques o privades) i promoure les fonts d’energia renovables, tant en l’àmbit públic com en el privat.

El servei principal que s’ofereix des de l’Agència és l’assessorament energètic en polítiques energètiques i hídriques, tant a sector públic (principalment ajuntaments) i privat, per facilitar la seva consolidació. Aquest assessorament es realitza mitjançant l’estudi de les factures energètiques i petites visites de diagnosi. Alhora, es doten aquestes empreses de metodologies innovadores pel que fa a la diagnosi energètica i al càlcul de petjada de carboni. També es fomenta l’autogestió a través de l’eina gratuïta EneGest

Oficina d'atenció energètica del Ripollès

 • Assessorament a la població per a entendre i millorar els contractes dels seus subministraments d’energia (electricitat, gas,…) i d’aigua, mitjançant l’anàlisi de tarifes,  potència contractada,… i la resta de factors que intervenen en el l’import final de les factures.
 • Informació sobre les diferents ajudes i bonificacions disponibles
 • Donar a conèixer aquelles intervencions i hàbits que poden ajudar a estalviar energia i aigua a la llar, comerços,…
 • Oferir un assessorament més profund i detallat a aquelles persones amb dificultats per fer front a les despeses energètiques identificades com a consumidors vulnerables en coordinació amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès.

  Més informació i horaris d’atenció al públic aquí

Des de 2017 s’ha iniciat un Pla contra la Pobresa Energètica. Aquest Pla vol proporcionar una metodologia de treball escalada per implementar diferents mesures per fer front a la pobresa energètica a la comarca del Ripollès, i pivota sobre diferents objectius concrets:

 1. Donar suport a llars en risc de pobresa energètica a diferents nivells.
 2. Realitzar visites energètiques en diferents llars.
 3. Requalificar professionalment persones en situació d’atur per a exercir com a punt d’enllaç entre el col·lectiu vulnerable i les entitats participants del projecte.
 4. Mantenir un contacte periòdic (en sessions grupals o individualitzades) amb les llars en risc de pobresa energètica per implementar-hi millores.
 5. Treballar conjuntament amb les companyies elèctriques locals per combatre junts les situacions de pobresa energètica.

Pirinnowa'TT

Aquest gener 2018 s’ha iniciat el Projecte PIRINNOWA’T: Pirineu sostenible, en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en el marc de la convocatòria de projectes Innovadors i Experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya, expedient IE-12/17 regulat per l’Ordre EMO/315/2015, del 7 d’octubre.

+informació i convocatòries anteriors

També l’any 2017, i juntament amb l’Associació LEADER Ripollès Ges Bisaura, s’ha iniciat un projecte de foment a la transició energètica en municipis i comarques. Es pretén impulsar el canvi de sistema energètic, del model actual basat en combustibles fòssils a un model 100% renovable.
Finalment, es treballa amb accions de sensibilització, formació i divulgació d’informació sobre energia i canvi climàtic a través del portal www.energiaibosc.com.

Per a més informació: 972 70 44 99 o energia@ripollesgesbisaura.org

Projectes associats:

 • Treball a les 7 comarques